Ozveny otcových slov

Vyberáme niekoľko výrokov človeka – svätca. Sú to skratky Don Boscovho pozorovania psychologického, pedagogického a asketického.
Vybrané sú z jeho 20-zväzkového talianského životopisu. Ku každému výroku je pripojené relatívne vysvetlenie – akási ozvena, ktorú v nás vyvolalo slovo tohto moderného giganta kresťanskej lásky. Ak bude niekde ozvena slabá, tam nebude na vine ten, kto volá,
ale prostredie, v ktorom jeho hlas zaniká.

"Nech sa nehľadí na nič, keď ide o zamedzenie urážky Božej."

Boha milujeme nenávisťou ku hriechu. Miera našej nenávisti je mierou našej lásky. Ak podľa prikázania máme Boha milovať z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a zo všetkej svojej sily, i hriech musíme takto nenávidieť. A v láske i v nenávisti musíme ísť až do krajnosti.

"Dve veci sú nevyhnutne potrebné, aby sa človek niečo naučil: útek pred záhaľkou a útek pred hriechom."

Len tam možno očakávať výsledky, kde pracuje človek a kde pracuje i Boh. A tak štúdiu, ako aj každému inému ľudskému snaženiu stoja v ceste dve prekážky: lenivosť a hriech. Lenivosť znemožňuje pôsobenie človeka, hriech prekáža pôsobeniu Boha.

"Čím je kto ďalej od nebezpečenstiev, tým je istejší, že neupadne."

Táto Don Boskova veta nás učí pokorne o sebe zmýšľať. Naša sila v duchovných zápasoch nemeria sa totiž podľa toho, koľkých nepriateľov my premôžeme, ale skôr podľa toho, koľkí nás premôžu.

"Kto Márii dôveruje, nesklame sa."

Ešte nebolo počuť, žeby niekoho bola nevyslyšala. Keby to bola čo len raz urobila, synovia ľudskí by mali príčinu nedôverovať jej. Ale či si vieme predstaviť, čím by bola naša nedôvera voči nej, akým nešťastím pre nás samých a akou bolesťou pre ňu? A tak, aby nezavdala príčinu pochybovať o jej pomoci, každého vždy vyslyšala, kto sa k nej utiekal.

"Len poslušnosť nás môže viesť po bezpečnej ceste."

Ak sa riadime logikou, môžeme dôjsť na základe zmýleného princípu k mylnému uzáveru. Ak sa riadime poslušnosťou, dôjdeme vždy ku správnemu výsledku i vtedy, keď je princíp mylný. Nemýli sa kto poslúcha predstaveného, ktorý sa mýli.

"Buď spokojný, kto má Boha, má všetko."

Ak si žiadaš mať okrem Boha ešte aj niečo iné, to je znak, že ho ešte nemáš tak, ako by si ho mohol a mal mať. Ak iným závidíš, že majú aj Boha aj iné, mýliš sa. O koľko viac má kto iné, o toľko menej má Boha. Buď spokojný, kto má Boha, má všetko.

"Bez trpezlivosti sa nemôžeme stať svätými."

Naša svätosť nie je v trvalých víťazstvách nad vlastnými chybami, ale v trvalých bojoch s nimi. Nuž a bez trpezlivosti sa tieto ustavičné úporné boje s vlastnými nedostatkami ani myslieť nedajú.

"Časté spovede samy osebe nás nespravia dobrými, takými nás môžu spraviť len dobré spovede."

Kvantita sa už od vekov pokúša nahradiť kvalitu, ale to sa jej nikdy nepodarí. Častá spoveď je len častá spoveď a dobrá spoveď je dobrá spoveď. A to sú dva pojmy. Tu treba rozlišovať.

Stránky