Kázne

Krst Krista Pána rok „B“

"V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne." (Mk 1,9)

A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."(Mk 1, 11)

Bratia a sestry, slávime Krst Pána. Ježiš sa pre nás stal človekom, prichádza na svet, aby nás vykúpil. Ján ho pokrstil v Jordáne. Ježiš bol a je milovaným Božím Synom. Tento hlas zaznel z neba pri jeho krste.

Zjavenie Pána rok „B“

Bratia a sestry, už v starozákonných spisoch nachádzame viaceré state ako izraelský ľud po celé stáročia s veľkou nádejou očakával príchod Mesiáša, Spasiteľa. Práve s tou vierou, že Mesiáš prinesie spásu pre každý národ pre každého človeka, čo nám potvrdzuje i prorok Izaiáš v dnešnom prvom čítaní. Žiaľ, Židia nespoznali v Ježišovi Kristovi Mesiáša a z tohto dôvodu i dnes očakávajú jeho príchod.

Panny Márie Bohorodičky rok „B“

Drahí bratia a sestry, pred časom som bol na výlete s mladými na chate. Keď sme sa rozchádzali a podávali si ruky na rozlúčku, chalan, ktorý šoféroval mi povedal: Prosil by som ešte o požehnanie na cestu. Samozrejme, že som ochotne vyhovel. Keď som nad tým tak spätne uvažoval, bol som vďačný za tohto chlapca, ktorý upriamil pozornosť na Božie požehnanie. Na druhej strane, ako málo dnes už ľuďom záleží na Božom požehnaní. Asi preto som bol taký prekvapený jeho požiadavkou.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa rok „B“

Brat, sestra,
sme zvyknutí na celé homílie v Avanti. Tentokrát neponúkam hotovú homíliu, ale „polotovar“ – podnety, ktoré môžu niekomu pomôcť a inšpirovať ho k vytvoreniu vlastnej homílie na tému otec v rodine.

Prvé čítanie – Kniha Sirachovho syna:
„Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi a upevnil právo matky nad synmi“ (3, 3).

Pápež sv. Ján Pavol II. - Familiaris consortio:

Sv. Štefana – prvého mučeníka

DBS, keď počúvame nejaký príbeh, čítame knihu, či pozeráme nejaký film, vždy sledujeme, či sa hlavnému hrdinovi podarí vyhrať. Čo môžeme povedať Štefanovom príbehu: zvíťazil a či prehral?

Prv ako si zodpovieme túto otázku, priblížme si najskôr, kto bol Štefan. O živote Štefana vieme až od času, keď bol vyvolený za diakona a začal aktívne spolupracovať s apoštolmi. Dovtedy nám Skutky apoštolov spomínajú len toľko, že bol mužom viery a plný Ducha Svätého. Ako diakon sa venoval charitatívnej službe, ktorá sa v Cirkvi vyvinula z diakonskej služby pri stoloch.

Stránky