Duchovné a apoštolské snahy

Pri tejto príležitosti spomenieme, že neskôr ďalším, ešte konkrétnejším potvrdením správnosti snáh don Beňu boli pokoncilové pápežské dokumenty, najmä encyklika Evangelii nuntiandi Pavla VI., v ktorej sa okrem iného zdôrazňuje nutnosť prežívať kresťanský život v malých spoločenstvách a exhortácia Familiaris consortio Jána Pavla II., ktorá zasa konkretizuje spôsob, ako obrodiť Cirkev prostredníctvom obnovy rodiny.

Keď vyšiel tento dokument ako výsledok synody o rodine, don Beňo sa na stretnutí s kňazmi svojej skupiny vyjadril nasledovne: “Dôvodom našej starostlivosti o rodiny nie je len nami odpozorovaná potreba, ale, vďaka Bohu, už aj poslušnosť, ktorá je istotne záslužnejšia. Poslušnosť, aká nám bola daná zhora najmä exhortáciou Familiaris consortio. Doteraz to bolo akési hľadanie, do ktorého nás nútila potreba. Bolo to istotne Pánu Bohu milé a dodatočne sa potvrdilo, že to bolo veľmi dobré, ale keď už ide o poslušnosť, stáva sa to istejším a záslužnejším. A ďakujeme Pánu Bohu najmä preto, že v našom prípade nejde o reči z kancľa, ale o osobnú prítomnosť v rodinách.”