7. veľkonočná nedeľa

„Otče, ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi zveril...“

Bratia a sestry, vo štvrtok sme slávili Nanebovstúpenie Pána, ktorým zavŕšil svoj pozemský pobyt.
Dnešné Božie slovo zahŕňa vyslyšanie jeho modlitby, ktorú dnes znova sprítomnil. On je ten istý včera, dnes a naveky.
Apoštoli, pred ktorými sa ju modlil prvýkrát, už prijali a zachovali čo im povedal. Pre ďalšie prijímanie a zachovávanie pokračovali v jednomyseľnej modlitbe a očakávali Dar trvalého uschopnenia, aby Pán Ježiš pokračoval vo svojej Cirkvi v zachraňujúcom diele.

Dostali a prijali dar - charizmu, "Boží kľúč" aj ku ďalším darom pre ďalších pozvaných a pozývaných až do dnes.

Pozývaných k čomu? K večnému životu.

A ten, ako hovorí Pán, je "v tom, že poznajú Teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."
Pán Ježiš hovorí o živote, ktorý možno prežívať aj v tomto čase, a ktorý fyzická smrť nemôže narušiť. Ide mu o to, aby sme uchopili už teraz skutočný život, ktorý nikto a nič nemôže zničiť.
V tomto zmysle hovorí: "Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky." (Jn 11,25-26)
Apoštolom potvrdzuje: "Ja žijem a aj vy budete žiť." (Jn 14,19)
Aj to povedal, v čom tento život spočíva, ako ho možno dosahovať: "V poznaní Teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal..."
Ide o poznanie, ktoré nám dáva viera vytvárajúca vzťah s Bohom, ktorý je PRAVDA.
Čím viac sa človek ponára do pravdy, tým pevnejšie sa s ňou spája. A čím viac tú pravdu žije, tým pevnejšia, hlbšia je istota, nádej a radosť zo spásy.

Za toto Syn prosil Otca, pre toto zomrel a vstal z mŕtvych a k dosahovaniu tohto pravého života sľúbil Dar a odovzdal aj posväcujúcu moc apoštolom a ich nástupcom vo sviatostiach.

Práve týmto uschopnením a z tejto skúsenosti viery - silou tohto poznania Otca a Syna v tejto istote, Peter vyzýva: "...radujte sa, že máte účasť na Kristových utrpeniach."
Trpieť pre Kristovo meno, t.j. nevinne, považuje za dôvod byť blahoslaveným. Taká je sila Sv. Ducha a hodnota jeho ovocia u tých, čo uverili a čo ho prijali.
Na nich myslel Pán, a skrze nich i na nás, keď sa modlil: "Otče, ty si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby daroval večný život všetkým, ktorých si mu zveril..."

Bratia, sestry, je už na nás otvárať sa tejto Kristovej moci čím plnšie. Mnohí sa jej pred nami otvorili a aj teraz sa otvárajú, berú účasť na najdôležitejšej činnosti, na diele spásy.
Pred sto rokmi sa jej otvorili plne tri fatimské deti. Prijali ponuku P. Márie: "Chcete sa obetovať Bohu, prijať od neho všetko utrpenie, ktoré na vás dopustí, ako odčinenie za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú a budete sa modliť za obrátenie hriešnikov?“ Jednohlasne odpovedali: "Áno, chceme."

Božia láska aj nás podnecuje k úplnej dôvere a k spoluúčasti s Božími zámermi spásy. Tak sa aj náš život v čase tu na zemi bude stávať priestorom Božieho milosrdenstva a svedectvom o Bohu, ktorý chce spasiť všetkých ľudí.

"...apoštoli a spol... jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Máriou a s..."

Deti jednomyseľne odpovedali "chceme..."

Robme aj my podobne ...
Amen.

admin