Nanebovstúpenie Pána rok „C“

Brat, sestra!
Ktorí z Vás tu prítomných ste staršieho dátumu narodenia, môžete potvrdiť, že bezbožníctvo Leninovho typu s obľubou používalo námietku voči kresťanskej viere: ´Viera v nebo odpútava kresťanov od sústredenia sa na pozemský život.´

Čo to bola za námietku? Umelo vyrobená. Veď práve úsilie získať nebo, večný život, nás vedie k väčšej zodpovednosti za to čo robíme a akí sme. A nebo nie je zadarmo, ako to potvrdzuje pravá vierouka ... Stačí si tu pripomenúť napr. niektoré Svätopísemské výroky. Stačí napr. Kristov, nám dôverne známy: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“…

Vstup do neba nie je samozrejmosťou. Pozor! Aktuálni, prítomní bezbožníci a ich obete s podivnou istotou dnes šíria bludné výroky typu: „Nebohý odišiel do športového..., hereckého... a iného neba...“. (V niektorých prípadoch ide o extra nekajúcich…) – toto musí dať normálnych veriacich „do pozoru“ a do užitočného nepokoja. A teda i do patričných zápasov s pokušeniami „tela, sveta a diabla“. Za pomoci známych prostriedkov duchovnej premeny. Najmä čím častejším a pravidelnejším nastavovaním si skúmavého zrkadla Božieho slova. A praktickými odpoveďami na jeho požiadavky.

Pomoc k tomuto veriacemu pohľadu i konaniu nám predovšetkým pomáha dnešný výber čítaní Kristovej Cirkvi z Božieho slova ku dnešnej slávnosti:

Doslovný začiatok Sk. ap., (1. čít.), tejto prevzácnej podrobnej správe o začiatkoch štartujúcej Cirkvi, nás informuje: Že popri inom, Ježiš pred vznesením sa do neba, uistil apoštolov, že „Svätý Duch“, ktorý na nich zostúpi (a odvtedy bude rád zostupovať na pripravených i naďalej až do konca dejín), odovzdá im svoju silu, aby boli jeho „svedkami“ všade, vlastne „až po samý kraj zeme.“ Svedok v tomto význame nie je iba ten, kto sa snaží potvrdiť Kristovu Osobu a jeho Blahozvesť slovom a nejakým príkladom. Ale predovšetkým ten, ktorý, ak to bude nutné, naplní jeho obsah aj mučeníckym výkonom… Toto nám potvrdzuje pôvodná jazyková podoba slova v gréckom jazyku: martyros, (mučeník).

„Za jasotu vystupuje Boh,...za hlaholu poľnice.“ Ž. Ale vystupujú do istej miery aj tí, ktorí sa snažili ísť počas pozemského života v Kristových šľapajach… Niektorí aspoň kajúcim návratom.. Jedny z najkrajších skutočností na zemi sú aj pokojné odchody ´jeho verných´ z tohto sveta... My kňazi, ktorí sme častejšie pri odchodoch ľudí z toho pozemského života, môžeme to potvrdiť. Ale aj opačné skúsenosti máme...

Podľa Listu Ef. (2.čít.) sa, ako sme počuli „Neochvejne... držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.“

A doslovné ´Zakončenie sv. ev. podľa Lk nám aj doslova opisuje scénu odchodu P. Ježiša k Otcovi do neba. Pozoruhodná je posledná veta o ďalšom programe jeho najbližších: „Stále boli v chráme a velebili Boha.“

Táto veta nepriamo upozorňuje, že chrám, v našom prípade novozákonný, napriek rozličným prekážkam – najmä v týchto covidových rokoch, má byť našou vynaliezavosťou najvážnejšou štartovacou dráhou pre naše pokusy o ´svedectvá ´ a teda o nebo…

Brat, sestra!
Vážne vojenské, migračné, ekonomické a iné dnešné zmeny – to sú aj nové príležitosti, ktoré Božia Prozreteľnosť dovoľuje, pre naše veriacejšie prežívanie nasledovania Pána Ježiša. A to smerom k nebesiam. Napr. čoraz viac sa stretáme a podľa všetkého to bude gradovať…, s čoraz väčším počtom ľudí na Slovensku odinakiaľ, mimo Slovenska. Sú to veriaci kresťania - katolíci, nekatolíci, neveriaci. Máme možnosť na vyjadrenie vzťahu, pomoci. Citlivého dotvrdenia našej viery... Ale možno sa aj my od nich niečo podučíme, v čom nám môžu byť príkladom, možno aj na naše zahanbenie.

Naše uvažovanie by som zakončil práve už spomenutou vetou s evanjelia: “Stále boli v chráme...“.
Vieme dobre aké tragické dôsledky majú tieto poprevracané roky sériou vírusových programov a ešte väčšou sériou rozličných rozhodnutí o uzáverách chrámov či silnom obmedzovaní účasti v nich. Využime dobre isté uvoľnenia na to, aby sme sa reštartovali chrámovými programami, a tak ľahšie prekonávali prítomné novodobé kríže a smelšie pozerali na nebo...

admin