32. nedeľa v Cezročnom období „A“

Brat, sestra!
Nie tak dávno sme mali ´Dušičky´, čiže „Spomienku na všetkých verných zosnulých“.
Kristova Cirkev nás, ako sme pred chvíľou počuli, najmenej v dvoch čítaniach, nanovo usmerňuje a pobáda Kristovou výzvou, sa tam nachádzajúcou: Bdejte...!
Teda - tak prežívajte vaše dni, týždne, mesiace i roky, keď by sa naplnilo jeho slovo o náhlom odchode - napr. vo vašom prípade..., ste mohli patriť medzi tých, ktorí „umreli“ v ňom. (Sol.) A zároveň podobní piatym múdrym pannám z Matúšovho evanjelia. Teda v pravej múdrosti. A časovo - ´priateľsky sa im ukazujúc na cestách´, teda ako nachádzame vo vysvetlení tohto miesta Písma - (pod čiarou) „pri každom počínaní“.

Keďže tento rok je u našich „oddelených bratov“ protestantov, ako ich označuje Druhý vatikánsky koncil 500-té výr. začiatku „Reformácie“, zaujalo ma akým spôsobom hľadali múdrosť známi americkí protestantskí manželia - „presbyteriáni“, teológovia Scott a Kimberly Hannovci. A ju aj našli...
Scott sa narodil začiatkom 60-tich rokov 20. stor. Ako dospievajúci úplne opustil svoju vieru a oddal sa hýrivému životu. Po spáchaní niekoľkých trestných činov sa dostal pred súd pre neplnoletých. Odsúdili ho na 6 mesiacov podmienečne. Vďaka peknému dievčaťu Kathy začal chodiť na stretnutia istého kresťanského hnutia. Počas duchovných cvičení sa ho dotkla poznámka prednášateľa o pokušení zľahčovať naše hriechy. Začal brať svoju vieru čo najúprimnejšie. Vtedy ho opustili všetci doterajší kamaráti. Zamiloval sa do Biblie. M. Luther a Ján Kalvín boli pre neho najväčšími autoritami. Prevzal ich výhrady a predsudky voči Katolíckej Cirkvi. Aj to, že katolícka viera v reálnu Kristovu prítomnosť v Eucharistii je vraj čistým rúhaním. Nenávidel Katolícku Cirkev a presviedčal svojich známych katolíkov, že sú mimo. Po strednej škole sa prihlásil na magisterské štúdium Biblie a teológie. V r. 1979 sa zosobášil s dievčaťom menom Kimberly. Chceli mať pekné manželstvo s 5 alebo 6 deťmi. Scott bol nekompromisný hľadač pravdy. Akoby detektívne začal hľadať v Biblii úryvky, ktoré by potvrdzovali, že protestantizmus najplnšie hlása a uskutočňuje učenie Biblie. Najbližší priateľ a podobný hľadač bol jeho spolužiak Gerry Matatics. Obaja boli presvedčení, že Katolícka Cirkev je apokalyptickou neviestkou Babylonu a pápež je Antikrist. Kimberly, ktorá tiež študovala teológiu, si vybrala za tému diplom. práce manželskú morálku pri odovzdávaní života. Zistila, že do r. 1930 všetky kresťanské cirkvi boli v tom pravoverné. Po r. 1930 iba Katolícka Cirkev zostala verná biblickému učeniu o manželstve a presvedčene i odvážne hlása nepopulárnu pravdu o tejto oblasti i dnes. Toto oboch manželov posilnilo, aby prežívanie ich manželskej morálky bolo podľa učenia Kat. Cirkvi.
Scott aby lepšie chápal Bibliu, naučil sa pôvodné jazyky v ktorých bola napísaná - hebrejčinu a gréčtinu. Dôkladné štúdium Biblie prenieslo mu objav, že Lutherovo a Kalvínovo učenie o ospravodlivení nemá podklad v Biblii. Lutherov preklad úryvku Listu Rim. 3, 28, na ktorom ako na jednom stĺpe stojí protestantizmus obsahuje ním vložené slovo, ktoré úplne mení zmysel, čo bola manipulácia s textom!
Ďalší vývoj prerodu Scotta a jeho manželky v skratke:
Menovanie Scotta za stredoškolského učiteľa a pastora v presbyteriánskej farnosti vo Virgínii. Pri štúdiu Evanjelia podľa Jána a Listu Hebr. zistil, že sviatosti a liturgia majú byť podstatnou súčasťou života riadneho kresťanského spoločenstva. Začal napodobňovať Katolícku Cirkev tým, že zaviedol častejšie prijímanie v bohoslužbách. (Pozn.: Pochopiteľne, že nie s obsahom reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii). Po jednej jeho prednáške v škole prišla k Scottovi študentka a informoval ho, že trieda hlasovala na tému: Kto si myslí, že Scott bude raz katolíkom? Výsledok ich hlasovania bol: Bude to tak. V ten deň aj Kimberly pripustila, že Scott so svojimi názormi bude raz opakom Luthera. Scott sa na to rozčúlil. Keď onedlho on ako presbyteriánsky pastor držal v rukách svojho prvorodeného syna, dal si otázku: Do ktorej Cirkvi má jeho syn patriť? Začal uvažovať o prestupe do tzv. Episkopálnej cirkvi. Keď to oznámil manželke, rozplakala sa a prehlásila, že ona nikdy neprestane byť presbyteriánkou. Scott po ďalšom štúdiu Biblie a premýšľania objavil, že ani ďalší pilier protestantizmu, - „jediným základom viery je Biblia“ - neobstojí. Dostal ponuku na ďalší profesorský postup, neprijal to. Zriekol sa dokonca aj úlohy pastora, pretože svedomie mu už nedovoľovalo hlásať učenie, o ktorom nebol presvedčený. Potom obdržal vzácnu zbierku kníh po jednom katolíckom kňazovi - biblistovi. Začal ich po večeroch študovať. Nadobudol silné presvedčenie, že ho Kristus volá do Katolíckej Cirkvi. Aj jeho spolužiak G. Matatics začal študovať tieto knihy a obaja sa spoločne pokúšali nájsť mylné body v katolíckom učení, no vždy nachádzali odpovede, ktoré sa nedali spochybniť. Scott prekonával potom už posledné prekážky: Mariánsky kult, pápež a učiteľský úrad Cirkvi. Nasledovalo štúdium teológie a Sv. Písma na Katolíckej univerzite, tiež čoraz užšie kontakty s aktívnymi katolíkmi. Prijímal usmernenia z katolíckeho cirkevného hnutia „Opus Dei“. Denná účasť na katolíckej sv. omši - dojatie... Prehlásil: “Našiel som rodinu...!“ Oznámenie manželke svojho zamýšľaného vstupu do Katolíckej Cirkvi... Jej nesúhlas a určitá kríza ich vzťahu. Na Veľkonočnú vigíliu 1986 prijatie do Katolíckej Cirkvi (podmienečne pokrstený, vyspovedal sa, pristúpil k Eucharistii a prijal birmovanie). Jeho manželka ho nasledovala na tejto ceste o 4 roky neskôr a to po bolestnom a vytrvalom hľadaní pravdy...

Brat, sestra! Nie je pre nás katolíkov od krstu - zahanbujúca múdrosť a tým i pripravenosť týchto, predtým od Cirkvi oddelených manželov? Čo urobíme tento týždeň pre to, aby sme viac objavovali pravú múdrosť Božieho syna či dcéry a zároveň člena rodiny Cirkvi a týmto patrili medzi „múdre panny“? Začneme Písmom? Pokúsime sa o lepšiu pripravenosť na sv. spoveď?
Skúsime viac využiť ponuku sv. omše a plnej účasti na nej? Pokúsime sa konať viac vynaliezavo pravé skutky lásky voči našim blížnym? Kiež by...