15. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Dnešná doba sa mení veľmi rýchlo a slovná zásoba sa obmieňa. A preto sme často svedkami toho, že ľudia pred pár rokmi bežne používali slová, ktoré dnes už patria na okraj slovnej zásoby. Nová generácia ich už nepoužíva a ani nepozná ich význam. Takéto slová voláme tak odborne archaizmy. Aj osobnú skúsenosť mám, keď som pripravoval birmovancov, tak som zistil, že títo mladí ľudia už nerozumeli slovu pokánie, milosť, sviatosť, a tvárili sa alebo možno to aj bola pravda, že ich počujú prvý krát. Tieto pojmy však bez ohľadu na to zostávajú pre nás dôležité, pretože skutočnosť, ktorú vyjadrujú, je pre nás životne dôležitá.

Jedným z takýchto „archaických“ slov môže byť aj slovo apoštol. Znie nám akosi vzdialene. A predsa po prečítaní krátkeho úryvku z evanjelia podľa Marka by sa v nás mal znova prebudiť záujem o toto slovo, a o jeho význam, pretože Božie slovo je vždy aktuálne a tento príbeh je nanajvýš aktuálny aj dnes.

Dnešné evanjelium je vlastne popis alebo vysvetlenie toho, čo znamená byť apoštolom. Všimnime si teda dobre jednotlivé verše.
Ježiš zvolal Dvanástich – začína sa úryvok. Tento úryvok nasleduje potom ako Ježiš kázal vo svojej vlasti, ale jeho hlásanie bolo pomerne neúspešné. Predsa sa však našli ľudia, ktorí pocítili v sebe hlad po Bohu a odpovedali na jeho volanie. Okolo Ježiša je skupina, je zhromaždenie učeníkov, z týchto ľudí sú najbližší Dvanásti. Sú to tí, ktorí ho nasledujú všade tam, kam ide. Prvým znakom je nasledovanie, znamená počuť jeho hlas, jeho volanie a dať sa za ním.

Začal ich posielať – hovorí ďalej sv. Písmo. Pojem apoštol znamená doslova – ten, ktorý je poslaný – ten, ktorý má určitú misiu. V okamihu, keď učeník dostáva poslanie, stáva sa apoštolom, vyslaným k ostatným ľuďom, aby prinášal Božie slovo ľuďom. Nasledovanie Ježiša, kresťanský život dostáva nový rozmer – stáva sa misiou, pohybom, ba priam štafetovým behom. Je to poslanie po dvoch, čo znamená, že prvou misiou je svedectvo lásky medzi najbližšími.

Neberte si na cestu nič, okrem palice – ďalšou charakteristikou apoštola je sloboda od materiálnych vecí. Marek vymenováva niektoré konkrétne. V evanjeliu podľa Lukáša ale i Matúša je však iný zoznam vecí, ktoré si apoštol nemá vziať. Ktorý je teda ten správny? Ježiš však týmto poukazuje na to, že nie je podstatné brať to doslova, skôr pochopiť to, že sa apoštol nemá spoliehať na tieto veci. Podstatné je priniesť Krista a priniesť seba a svoj vzťah k Pánovi, predstaviť svoj boj, svoje víťazstvá a prehry. Nesnažiť sa ohúriť niečím vonkajším – napr. technikou či autom, alebo čímkoľvek vonkajším, ale iba skutočnosťou Božieho Slova a svedectvom jeho pôsobenia v mojom živote.

Ak vás príjmu, zostaňte, ak nie straste si prach z nôh – poslednou charakteristikou je rozlišovanie. Je to múdrosť v tom, kde a kedy hovoriť o Kristovi a v ktorých situáciách sa kvôli neprijatiu odmlčať a odísť inde. Často sa stáva, že sa snažíme silou mocou hovoriť tam, kde nás nechcú počúvať a pritom neodpovedáme na úprimné otázky, pretože „nemáme čas“. Niekedy aj ten istý človek môže mať čas, keď dokáže počúvať a potom aj chvíľu, keď nie je schopný vnímať Božie slovo, veď to veľmi dobre poznáme. Je to teda úloha apoštola, aby mal otvorené oči a prosil o múdrosť správneho okamihu.

Drahí bratia a sestry, Dvanásti apoštoli a ale aj toľkí po nich prijali tento Ježišov návod. Vďaka nim sa svet zmenil a ešte stále sa mení k lepšiemu. Keď počujeme tieto slová, vieme že Ježiš ich nehovorí len kňazom či biskupom. Cirkev veľmi zdôrazňuje, že každý má misiu, každý kresťan je poslaný, teda má byť akýmsi apoštolom pre svoje okolie. Rodičia pre svoje deti, manžel pre manželku a naopak, pracujúci pre kolegov... Ak je dnes ľuďom okolo nás cudzí pojem Krista a všetkého, čo s ním súvisí, je to výzva pre nás – aby sme im ho pomohli viac poznať a zamilovať si ho. Nech nám on sám pomáha, aby sme boli jeho apoštolmi – ochotní ho počúvať, ochotní sa hýbať, vždy viac slobodní a múdri v rozlišovaní. Amen.