14. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Ktoré slová sú najdôležitejšie a čo je najhlavnejšie, aby sme počuli? Čo všetko narozprávame a čo všetko počúvame a na čo sa radi pozeráme...

Preniká ma bázeň, keď počujem, s akou naliehavosťou posiela Pán ohlasovať slovo, v apoštolských dvojiciach, aby bolo vidieť ich preukaz totožnosti a dôveryhodnosti: Pozrite, ako sa milujú a ako sú jedno... Ako chudobných a bezbranných baránkov medzi ozbrojených a zákerných vlkov, s jedinou zbraňou dôvery v Otca; s pozorovateľským talentom nájsť vhodných ľudí s otvoreným srdcom počúvať a prijímať Božiu pravdu i s nekompromisnou odvahou odísť odtiaľ, kde nechcú pravdu počúvať. S vedomím, že niet dôležitejšej veci, ako oslobodzovať duše z moci satana, Zlého. S modlitbou za dostatok spolupracovníkov v tejto namáhavej a riskantnej apoštolskej práci pre spásu duší.

Apoštol Pavol to výborne pochopil a uskutočnil a zistil, že apoštolát je najväčší kríž. Vyžaduje ukrižovať seba, svet tela a hriechu pre záchranu toho sveta. Ukrižovaný Kristus bol jeho silou a útechou. Som ukrižovaný, povie. Ako? V srdci prežíva ukrižovanie podobne ako Mária. Ale tento Kristov kríž sa stáva jeho chválou a hrdosťou: Nič iné ma neteší, len pohľad na Krista ukrižovaného pre mňa a pre bratov a sestry. Ako túžim, aby všetci v neho uverili a ho prijali. Chce ho úplne nasledovať a pokračovať v jeho úlohe.

Apoštolát nie je len úlohou kňazov, ale každého kresťanského otca a mamy.

Ako ohlasujeme Božie slovo my?

Istý otec šiestich detí sa rozhodol, že pri prvom prijímaní sviatostí deti nebudú dostávať v ten deň žiadne hmotné darčeky, aby pochopili podstatu daru, ktorý im dal Boh. Deti začali chápať o čom je viera. Keď katechéta premietal deťom nevhodný film, ktorý viac zobrazoval zlé veci, ako by pred nimi varoval, chlapec to správne posúdil a otec mohol dosiahnuť nápravu, aby vyučovanie náboženstva malo vyššiu úroveň. Veď čo z toho majú deti, keď sa premietnu na hodinách náboženskej výchovy všetky filmy, prečítajú enviromenálne, sociálne, politické a psychologické témy, len o Božom slove a o katolíckej doktríne, ktorá je zhrnutá v katolíckom katechizme sa za roky nedozvedia nič?...

Bratia a sestry, otcovia a mamy, niet dôležitejšieho slova, ako je Božie slovo o živote, rodine a o tom, ako máme žiť ako Božie deti. Staňme sa všetci apoštolmi – ohlasovateľmi Božieho slova, ako to učil Pán apoštolov a učí aj nás. Amen.