Kázne

Obetovanie Pána rok „B“

Ako často chcú byť ľudia výnimoční. Vyhľadávajú exkluzivitu. Len aby sme boli iný, lepší ako ostatní. Hľadáme spôsoby ako nemusieť robiť veci, ktoré sú povinné pre všetkých. Ako veľmi je rozšírená korupcia. A sme ochotní všeličo vymyslieť aby sme boli uprednostnení. Je to zakorenené hlboko v človeku.

A dnešný sviatok nám dáva krásny príklad Boha, ktorý neuprednostnil svojho Syna, nevybavil mu žiadnu protekciu ale podrobil ho všetkým povinnostiam, ktoré vyplývali zo zákona. Ježiš sa stal sa podobný ľuďom vo všetkom okrem hriechu.

4. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Bratia a sestry, v dnešnú nedeľu čítame text z Markovho evanjelia z prvej kapitoly. Evanjelista Marek opisuje kázanie Jána Krstiteľa na púšti. Potom Ježišov krst a zmieňuje sa o tom, že Pán Ježiš je pokúšaný diablom. Opisuje tu povolanie prvých učeníkov. Uzdravenie posadnutého, čo je témou dnešnej nedele ako prvý exorcizmus, čo urobil Ježiš, ako ho opisuje evanjelista Marek. Bolo to v Kafarnaume teda v meste pri Genezaretskom mori. Ježiš učí v synagóge.

3. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Moc Božieho slova

Úvodné poznámky: Už druhý rok slávime 3. cezročnú nedeľu ako Nedeľu Božieho slova. (Svätý Otec František tak ustanovil v apoštolskom liste Aperuit illis 30. septembra 2019, v deň spomienky sv. Hieronyma, veľkého učiteľa Cirkvi).

Táto nedeľa je súčasťou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, a pomáha nám budovať a obnovovať jednotu v našich spoločenstvách a medzi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami nie na svetských princípoch, ale na jedinom správnom základe, ktorým je Božie slovo.

Krst Krista Pána rok „B“

"V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne." (Mk 1,9)

A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."(Mk 1, 11)

Bratia a sestry, slávime Krst Pána. Ježiš sa pre nás stal človekom, prichádza na svet, aby nás vykúpil. Ján ho pokrstil v Jordáne. Ježiš bol a je milovaným Božím Synom. Tento hlas zaznel z neba pri jeho krste.

Stránky