2. pôstna nedeľa rok „A“

Božie slovo dnešnej nedele nám hovorí o premenení Pána a má nás viesť k našej osobnej premene. Naozaj to Pán Boh od nás očakáva? Áno, ak chceme dosiahnuť cieľ, pre ktorý nás stvoril: večnú spásu. V tejto snahe nestačí len chrániť sa hriechu, ale každý deň vytrvalo hľadať a plniť priania nášho Nebeského Otca, ako to vyjadrujeme aj v každodennej modlitbe: ... Buď vôľa tvoja...

K tejto premene nás povzbudzuje nielen príklad minulých i súčasných opravdivých kresťanov, ale tiež príklady tých, o ktorých čítame v dnešnom Božom slove.

Abrahám. Bol pôvodne pohanom. Žil v prostredí, kde sa ľudia klaňali všelijakým bôžikom. Pán Boh sa rozhodol prihovoriť sa mu zvláštnym spôsobom. Každému človeku sa Pán Boh prihovára v jeho duši, veď od neho ju má a kým nie je úplne zaplavená zmýšľaním sveta, môže zachytiť jeho oslovenie... Pre Abraháma znamenalo toto Božie oslovenie zanechať svoje pohanské príbuzenstvo a presťahovať sa do inej krajiny. „I odišiel Abrahám, ako mu Pán rozkázal.“ Po tom, ako poslúchol, presviedča sa, aký je Boh dobrý, dáva viac ako berie. Takto bol posilnený pre zvládnutie ďalších skúšok, najmä keď mal obetovať vlastného syna. Aj vtedy zaprel všetky svoje city a predstavy, poslúchol a stal sa vzorom viery pre všetkých veriacich v Boha.

V udalosti premenenia Pána sa spomína Mojžiš. On tiež prechádzal postupne premenou svojho vnútra, keď po prvých zdráhaniach poslúchol vôľu Božiu vyslobodiť svoj ľud z egyptského otroctva. Koľko odporu, šomrania a nevernosti Božím prikázaniam zažil od vlastných súkmeňovcov, keď ich viedol do zasľúbenej zeme! Všetky ťažkosti riešil postavením sa pred Božiu tvár. Vytrval v plnení Božích prianí a tak povzbudzoval aj ostatných.
Pán Ježiš je Mojžišom Nového zákona. Na vrchu premenenia, keď sa rozprával s Mojžišom a Eliášom, videli apoštoli ako sa zmenil vzhľad jeho tváre, i jeho odev. Keď ich zahalil oblak, znak Božej prítomnosti, zmocnil sa ich strach. Čo mali pochopiť z tohto mimoriadneho zážitku, počuli v slovách: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ Apoštoli aj po rokoch spomínali na túto udalosť a bola pre nich posilou v spĺňaní ich poslania.

Eliáš – vo svojej dobe veľkého odvrátenia sa od pravého Boha – napomínal nekompromisne ľudí: „Dokedy budete kuľhať na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za ním, ak Bál, choďte za tým!“ V slovách Predchodcu Pána Ježiša sa výzva k obráteniu ozýva v jeho hlase: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!“

Premenenie Pána nie je len dôkazom, že Ježiš Kristus je Boh, ale je výzvou nasledovať ho v poslušnosti Nebeskému Otcovi. On je pre nás normou, lebo hovoril to, čo počul u svojho Otca a konal, čo videl u neho.

Keď sa o to pokúsime my, pomôžeme k zmene aj druhým. Stalo sa tak u mnohých, ktorých svedectvá môžeme sledovať, ktoré sú hrdinskými vyznaniami lásky k Bohu a k blížnemu. Kto sledoval nedávnu cestu nášho Svätého Otca v Afrike, mohol sa o tom presvedčiť.

Máme aj príklad súčasnej talianskej rockovej kapely The Sun, ktorá nedávno koncertovala aj na Slovensku. Jej členovia mali všetko – mali úspechy, krásnu kariéru, peniaze, zábavy najrôznejšieho druhu ale neboli šťastní, tak sa ich kapela rozpadla. Jeden z nich, Francesco, hľadal pokoj duše a keď videl pri jednom stretnutí mladých šťastných ľudí, ktorí sa snažili žiť podľa Evanjelia, rozhodol sa vziať ho do rúk aj on. Najprv ho prečítal naraz celé za jednu noc a cítil, že to je to, čo hľadá. Ježiš mu poukázal na zmysel života. Zažil dotyk jeho odpúšťajúcej lásky. Svoje šťastie z tohto objavu vytrvalo odovzdával bývalým členom kapely. Pomohol im k vnútornej premene cez prijatie Ježiša ako normy pre ich život. Dali sa znova dokopy a teraz chodia všetci piati po svete so svojou hudbou, zmysluplnými piesňami a svedectvom, že ten, ktorý zmenil ich smutný život, je Ježiš – Boží Syn.

Prežívame pôstne obdobie. Čas, keď si môžeme nanovo uvedomiť, že Pán Boj nás stvoril pre seba a praje si, aby sme žili sväto v prítomnosti a dosiahli večné šťastie v nebi. Žiť sväto neznamená, že sa len hriechu chránime. Žiť sväto znamená premenu života, rast v láske k Bohu a k blížnym. Svätosť je život a ten sa javí vo vzraste, v prinášaní hojného ovocia, v trpezlivosti a láske.

Zahľaďme sa dnes na premeneného Pána a rozhodnime sa k vnútornej premene. Svätí, ako Abrahám, Mojžiš, Eliáš, apoštoli a mnohí iní to dokázali a uisťujú nás, že aj my to môžeme, s Božou pomocou dosiahnuť. Aj my môžeme prejsť z hriešnosti k životu viery, nádeje a lásky. Ak vytrváme, staneme sa bratmi a sestrami Pána Ježiša a Nebeský Otec aj o nás povie, že má v nás zaľúbenie.

admin