Konferencia

Posolstvo Amoris Laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku

Rada KBS pre rodinu v spolupráci s Kanet n.o. pripravila konferenciu, ktorej cieľom bolo oboznámiť sa s exhortáciou Amoris laetitia a zamýšľať sa nad jej aplikáciou v rozvoji pastorácie rodín.
Konferencia je určená biskupom, kňazom, manželským párom.
Konferencia sa uskutočnila 12. novembra 2016 v kňazskom seminári v Badíne.

Vo svetle Slova

Úvodné slovo predniesol Mons. Milan Chautur CSsR - košický grékokatolícký eparcha predseda rady pre rodinu pri KBS.
"... So zvedavosťou sa očakávalo zverejnenie tejto posynodálnej exhortácie, lebo každý vedel o búrlivých diskusiách, ktoré sa na synode o rodine viedli. Ale aj o širokej škále názorov na tú najzákladnejšiu inštitúciu, ktorú Boh zriadil na začiatku ľudských dejín pri stvorení človeka. Je pravdou aj to, že človek nemôže nič rozumnejšie vymyslieť, ako to, čo bolo ustanovené Stvoriteľom. A ani sa nemôžeme ako ľudia stavať do roviny korektorov, ktorí opravujú to, čo Boh nedomyslel. Môžeme len skonštatovať to, v čom sme sa plynutím času odklonili a čo je potrebné z našej strany urobiť, aby sme zostali verní stvoriteľskému Božiemu plánu. Azda aj preto začína Svätý Otec František prvú kapitolu textom žalmu 128. [...] Inak sa totiž nedá pozerať na tajomstvo manželstva, len v perspektíve cesty, ktorú nám Boh naznačil pri stvorení človeka, ktorého stvoril ako muža a ženu. A ponúkol im právo, podieľať sa na stvoriteľskom Božom pláne. [...] Prvá kapitolka nás uvádza do úžasného tajomstva jednoty dvoch osôb. Východná Cirkev sviatosti nazýva tajomstvá. Teda tajomstvo manželstva. [...] Tajomstvo dvoch osôb, ktorí smerujú k naplneniu trojičného Božieho obrazu, ako to naznačuje exhortácia poukázaním na slová Jána Pavla II. Náš Boh vo svojom naj intímnejšom tajomstve nie je osamelosťou, ale rodinou. Keďže má v sebe Otcovstvo, Synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je Láska. Táto láska v Božej rodine je Duch Svätý. [...] Svätý Otec Jána Pavol II. zdôrazňoval, že nie tak človek ako jednotlivec je stvorený na obraz Boží lež ako rodina. [...] "

Posolstvo pápežskej exhortácie Amoris laetitia

ThDr. M.S. Jose Granados, dcjm, S.T.L, S.T.D. - vicerektor pápežského Inšitútu Jána Pavla II. v Ríme a konzultor biskupskej synody 2015 menovaný sv. otcom Františkom

Sprevádzať, rozlišovať a integrovať.

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. - arcibiskup, metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda KBS, účastník synody biskupov v Ríme

Diskusia
Súčasná situácia rodín a formácia kňazov

Mons. doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. – košický pomocný biskup

Manželstvo ako priestor pre dynamický rast

ThLic. Marek Iskra – riaditeľ Centra pre rodinu BB diecézy, farár Priechod

Manželská láska a jej plodnosť

Igor a Mária Mištinoví - Hnutie kresťanských rodín

Príprava na manželstvo

ThLic. Roman Seko - pastorácia rodín Žilinskej diecézy

Príprava na manželstvo

P. ThLic. Jozef Súkeník OFMConv - príprava snúbencov Bratislava-Karlova Ves

Sprevádzanie manželov v prvých rokoch manželského života

PhLic. Ladislav Cichý, farár - dekan Sabinov

Sprevádzanie manželov v prvých rokoch manželského života

Juraj Kovaľ – Škola animácie rodinných spoločenstiev

Výzva manželských kríz a ich presvetlenie

Kamil a Katarína Baginoví – Poradenské centrum pre rodiny Bratislava

Pastorácia rozvedených

P. Matej Trizuliak, MS

Organizer: 
Rada KBS pre rodinu
Organizer website: 
http://rodina.kbs.sk