Za bezpečným vodcom

"Práca, práca práca..."

opakuje tento zodraný, zrobený, ale pritom vždy veselý svätec.
No nie práca jalová, bez zmyslu a úmyslu. Práca ako modlitba, ako pokánie, ako boj proti všetkým nerestiam. On sa stále modlil, lebo stále pracoval.
Všetko robil na česť a slávu Božiu. V tomto diele sa dozvieme, že na miesto neužitočného týrania tela si máme nasadiť cilícium práce, ustavičnej prítomnosti medzi deťmi a radostného prijímania denných situácií. Budeme počuť o umiernenosti, vytrvalosti, trpezlivosti, čistote a mnohých ďalších čnostiach, ktoré tak veľmi potrebuje súčasný svet.

Autor: J. A. Beňo
Druh: portrét
Obsah: táto práca podáva duchovnosť sv. Jána Bosca.
Cieľ: poukázať na jednoduchý, a pritom veľmi aktuálny štýl dosahovania svätosti podľa príkladu tohto veľkého svätca našich čias.