Z posolstva Svätého Otca Benedikta XVI.

účastníkom Kongresu

Som rád, že sa môžem na Vás obrátiť... s vrúcnym pozdravom slovami Apoštola: "Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou (Rim 15, 13). Téma Kongresu: la belleza di essere cristiani a la gioia di comunicarlo (vo voľnom preklade: Je krásne byť kresťanmi a radostné je kresťanstvo odovzdávať druhým.) vychádza z vety, ktorú som vyslovil v homílii na začiatku mojej pápežskej služby. Je to téma, ktorá vyzýva uvažovať nad tým, čo podstatne charekterizuje kresťanskú udalosť: v nej nám totiť ide v ústrety Ten, ktorý v tele a krvi, viditeľne, historicky, priniesol jas Božej slávy na zem. Na neho sa vzťahujú slová 44. žalmu: "Ty si najkrajší z ľudských synov." A protirečivo sa na neho vzťahujú aj slová proroka: "Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili" (Iz 53, 2) (- a predsa bol krásny svojou obetou). V Kristovi sa stretá krása pravdy s krásou lásky... (ktorá) v sebe zahŕňa aj ochotu trpieť... za tých, ktorých milujeme (porov. Jn 15, 13). Kristus, krása všetkých krás, vstupuje do ľudského srdca a priťahuje ho k povolaniu, ktoré je láska. A vďaka tejto mimoriadnej sile príťažlivosti rozum sa podriaďuje a otvára sa tajomstvu. Človek, stvorený na Boží obraz, sa znovu rodí milosťou...

V priebehu storočí sa kresťanstvo odovzdávalo a šírilo vďaka novosti života jednotlivcov a spoločenstiev schopných vydávať účinné svedectvo lásky, jednoty a radosti. Práve táto sila dala veľa ľudí do pohybu, "do hnutia", z generácie na generáciu. Platí to aj o vás. Prostredníctvom zakladateľov a iniciátorov vašich hnutí a spoločenstiev ste veľmi jasne zbadali Kristovu tvár a pohli ste sa, vykročili ste na cestu. Zatiaľ vám, bratia a sestry, hovorím: starajte sa o to, aby hnutia boli stále školou spoločenstva, napredujúcimi spoločnosťami, v ktorých sa učíme žiť v pravde a láske. Nech vo vašich srdciach stále znie povzbudenie Ježiša Krista: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5, 16).

Zaneste Kristovo svetlo do všetkých spoločenských a kultúrnych prostredí, v ktorých žijete. Misijný elán je potvrdením radikálnosti, s akou si stále obnovujete skúsenosť vernosti vlastnej charizme. Tá vás vyvádza z akéhokoľvek stiahnutia sa do seba, či už z egoizmu alebo z únavy.

Pravá krása nie je tam, kde nie je pravda, ktorú možno uznať a nasledovať! Prineste do tohto nepokojného sveta svedectvo slobody, ktorou nás Kristus oslobodil (porov. Gal 5, 1). Staňte sa budovateľmi lepšieho sveta podľa ordo amoris - poriadku lásky.

Cirkevné hnutia a nové spoločenstvá sú dnes žiarivým znamením krásy Krista a Cirkvi, jeho nevesty. Vy patríte k živej štruktúre Cirkvi! Cirkev vám ďakuje za vaše misijné úsilie, za formáciu, ktorú stále viac rozvíjate v kresťanských rodinách, za podnecovanie povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu, ktoré vychádzajú z vášho stredu. Ďakujem vám aj za ochotu, s akou prijímate pokyny a usmernenia nielen od nástupcu sv. Petra, ale aj od biskupov rôznych miestnych cirkví, ktorí sú spolu v pápežom strážcami pravdy a lásky v jednote. Spolieham sa na vašu promtnú poslušnosť.

Nech je vám podporou účasť na modlitbe Cirkvi, liturgia ktorej je najvyšším výrazom krásy Božej slávy a istým spôsobom sa ňou dostávame tvárou v tvár nebu na zemi.