2. adventná nedeľa rok „B“

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Stretnutie s Ježišom, ktorý prichádza.

Keby sme si položili otázku, čo špeciálne máme v Advente robiť, aké odpovede by asi zazneli? Polepšiť sa, zrieknuť sa niečoho, dať si predsavzatie a plniť ho, chystať darčeky, stíšiť sa, vyspovedať sa? Hľadajme spolu svetlo v čítaniach dnešnej bohoslužby slova.

Zdá sa, že centrálnou osobou dnešného evanjelia je Ján. Ján Krstiteľ, ktorého úlohou bolo pripravovať cestu na púšti fyzickej i duchovnej, v ktorej sa ocitol Izraelský národ. Vyzýval ľudí k zmene zmýšľania, k premene srdca, k rozhodnutiu zanechať hriešny spôsob života, čo dávali najavo aj vyznaním hriechov a úkonom krstu – ponorenia sa v Jordáne. Avšak vrcholom poslania Jána bolo ešte niečo viac: úvodné slová Markovej správy – evanjelia sú: Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Vyvrcholením Jánovho poslania bolo, keď ukázal na Ježiša a povedal: Toto je Boží Baránok, ktorý zobral na seba hriech sveta. Ján mal Bohom pridelenú dôležitú rolu: mal ukázať na toho, ktorý sám povedal o sebe, že je Cesta, cesta k Otcovi, ale aj cesta, ktorou Otec kráča v ústrety človeku, mne aj tebe. Ukázať na toho, ktorý bude krstiť Duchom Svätým, a tak ponorí človeka do Božieho života. Pripraviť a priviesť ľudí, aby sa stretli s Ježišom. „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.“

Stretnutie s Ježišom je pre nás kresťanov podstatným. Ak by duchovné praktiky, pôst, kajúcnosť, modlitba, almužna... neviedli k stretnutiu s Ním, boli by nám nanič. A s Ježišom prichádza aj radosť zo spásy, z nového zmyslu v živote, a z budovania priateľstva s Ním. Jánovi učeníci a ostatní apoštoli, Zachej, Mária Magdaléna a mnohí ďalší sú svedkami premeny života po takomto dôležitom stretnutí.

„Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie.“ (Deus caritas est 1) Stretnutie, stretávanie sa so živým Ježišom, je začiatkom aj pokračovaním života kresťana. Z tohto stretávania sa rodí učeníctvo a z učeníctva svedectvo, ohlasovanie. A neustále je to sprevádzané darom radosti, ovocím Ducha, ktorá je schopná infikovať ďalších.

Každý z nás by sme mohli rozprávať svoj originálny príbeh cesty s Ježišom. Teraz na to nie je priestor, ale čo tak nájsť na to odvahu azda počas dnešného obeda, či času stráveného s manželkou, s deťmi? Odhaliť si navzájom oblasť svojho vzťahu s Ježišom. Kto mne na Ježiša ukázal, kto ma k nemu bližšie priviedol, ako som žil s Ježišom posledný týždeň, mesiac, čo pre mňa Ježiš urobil? Akú skúsenosť z modlitby si nesiem? Ak poznám Ježiša a stretávam sa s ním, prehovorí o ňom najmä môj život, no je dobré vedieť dať svoje svedectvo aj do slov.

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna patrí Jánovmu svedectvu pri Jordáne a pripravuje priestor na označenie Ježiša: Toto je Boží Baránok. Takmer v závere Markovho evanjelia je svedectvo stotníka, ktorý vyznáva: Tento človek bol naozaj Boží syn. Kľúčové pre mňa je však to svedectvo, ktoré o Ježišovi vypoviem ja sám. Môj príbeh s Ježišom. Nech tento týždeň dovolím Ježišovi písať ďalšie strany... a snáď dať niečo aj do slov.