Zoslanie Ducha Svätého rok „B“

Bratia a sestry, dnes na päťdesiaty deň po Veľkej noci si každoročne pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, Turíce. Pán Ježiš pri poslednej večeri takto hovoril apoštolom a hovorí i nám: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“ (Jn 15, 26-27) Tento prísľub nášho Pána v celej podstate opisuje príčinu daru Ducha Svätého, jeho zoslanie a poslanie pre náš život – vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Preto je zjavné, ak chceme splniť túto úlohu, svedčiť slovami, skutkami a svojím životom o Ježišovi, vo všetkých okamihoch a situáciách, nakoľko sa poznáme a vieme akí sme slabí, potrebujeme posilu, pomoc a tá nám prichádza od Ducha Svätého, tretej Božskej osoby. Ak On vo mne žije, pôsobí a povzbudzuje ma, dokážem svedčiť o Bohu i v náročnejších prípadoch a celý môj život sa premieňa deň za dňom na hymnus mojej vernosti a láske k Bohu.

Ak by sme hlbšie prenikli k pomenovaniu Ducha Svätého v evanjeliách, v gréckom texte by sme našli meno Paraklétos. Toto pomenovanie pochádza z právnej terminológie a označuje právneho zástupcu, ktorý radí a obhajuje osobu na súde, to znamená advokáta, obhajcu. Ak sa nám takéto označenie Ducha Svätého zdá divné, stačí ak si pripomenieme prvé storočia kresťanstva poznačené utrpením z prenasledovania. Prví kresťania trpeli za vieru a bol to Duch Svätý, ktorý stál pri nich a posilňoval ich pred sudcami a mučiteľmi. Vtedy cítili, že nie sú sami pred utláčateľmi, ale reálne, skutočne je pri nich Duch Svätý, Obhajca a zároveň Utešiteľ, ktorý im do sŕdc vlieva pokoj, odvahu pred utrpením a smrťou a vnuká im slová, ktoré majú povedať pred sudcami. Toto je činnosť Ducha Svätého, takto i dnes koná. Je naším Zástancom, Obhajcom pred útokmi tohto sveta. Pred Nebeským Otcom je naším Zástancom Ježiš Kristus, ale pred svetom je naším Zástancom Duch Svätý.

V tejto súvislosti si môžeme pripomenúť slová Pána Ježiša: „Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.“ (Lk 21, 14-15) Ak by sme boli ponechaní sami na seba, vhodnejšie by sa nám zdalo už dopredu si pripraviť obhajovaciu reč. No v spojitosti s Duchom Svätým, životom spojeným s Ním, je to On, kto nám vnuká správne slová, výrazy, gestá, spôsob vyjadrenia. O čom hovorím, dosvedčuje sám svätý apoštol Pavol: „Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik, všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma.“ (2 Tim 4, 16-17)

Bratia a sestry, tieto skutočnosti nám napĺňajú srdcia i mysle radosťou. Nikdy nie som sám. Vždy je so mnou Boh v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. Stačí len v modlitbe povedať niekoľko slov, poprosiť o pomoc, odovzdať danú chvíľu do rúk Ducha Svätého, aby ma naplnil pokojom, rozvahou a tak isto i blížneho, s ktorým riešim to, či ono. Aká radosť je nechať sa viesť Duchom Svätým, žasnúť aké riešenia nachádza v tých zamotaných situáciách, ako premieňa moje vnútro, myslenie, ktoré je také stuhnuté, kŕčovité, ako ma vedie do väčšej blízkosti k ľuďom, roztápa naše vzťahy, dáva pokoj a jednotu. On je ten, ktorý uzdravuje moje skryté zranenia, pripomína mi cestu evanjelia, cestu spásy a pomáha mi napredovať krok za krokom k Bohu Otcovi a Ježišovi Kristovi. Život v Duchu Svätom je Jeho blízkosť a sila svedčiť o Ježišovi, našom Pánovi. Amen.