6. veľkonočná nedeľa rok „C“

Bratia a sestry,
v čase prípravy na manželstvo sa občas snúbencov spýtam, či sa už niekedy hádali, prešli konfliktom. Ak nie, vravím im, tak si čas sobáša ešte určite oddiaľte.

Určite by sme chceli byť bez hádok a sporov, napriek tomu, ak chceme žiť voči sebe úprimne a pravdivo, v našich vzťahoch k nim určite dochádza. Ako ich riešiť, ako sa pri nich zachovať, aby pre nás neboli porážkou a oslabením, ale príležitosťou posunúť veci dopredu a prejsť na nový level vo vzájomných vzťahoch? Aby sme pri tom neprestali druhého človeka milovať a nevyhnali zo srdca prítomnosť Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorí chcú mať v nás svoj príbytok?

Aj odpoveď na takéto otázky sa nám ponúka v dnešných biblických čítaniach. Pavol a Barnabáš sa dostávajú do hádky. Bolo to počas ich misijnej cesty v sýrskej Antiochii, keď Boh aj srdcia pohanov otvoril pre vieru. Tu prišli kresťania z Jeruzalema, pochádzajúci zo židovstva a hlásali, že je potrebné sa nechať obrezať a tak aj zachovávať aj celý Mojžišov zákon. A tu nastal „spor, a nie malá hádka“. Pavol a Barnabáš, a na druhej strane židokresťania z Jeruzalema.

Pavol a Barnabáš sa netvárili, že je všetko v poriadku, nezmietli problém pod koberec. Avšak ani nečítame, že by obviňovali a útočili na osoby, ktoré túto nesprávnu náuku šírili. Nepočujeme nič o ponižovaní a ironizovaní, k čomu sa pri hádkach môžeme ľahko uchýliť. Ani nevyťahujú ďalšie, staré problémy či už uzavreté a odpustené veci. To všetko by bola diablova taktika, ktorú veľmi často pri hádkach využíva a tiahne nás, aby sme sa k nej uchýlili. Oni sa chcú v pravde pozrieť na spornú otázku, ktorá vystala. Vedia, že v tejto vážnej otázke potrebujú ísť za staršími do Jeruzalema, cez ktorých vanie Boží Duch. Ba ani k nim neprichádzajú len tak čakajúc na riešenie, ale sami hovoria, ako im Pán Boh dával skusovať, čo je v tej veci správne. Hovoria úprimne a otvorene svoj pohľad na celú vec, uvažujú a nechávajú vypočuť všetkých tých, ktorí majú čo do toho povedať. Nakoniec sa spor vyrieši jasným a rozhodným listom zhromaždených apoštolov a starších, v ktorom dajú za pravdu Barnabášovi a Pavlovi. „Duch Svätý a my sme usúdili“, píšu v liste. Teda prvé miesto dávajú Duchu Svätému, tomu, ktorého prítomnosť, aj pri riešení hádok a sporov je dôležitá. Duch Svätý, ktorý vie zjednotiť aj ľudí odlišných názorov a pohľadov v láske a v hľadaní pravdy. Duch Svätý, ktorý sa nikdy neprejaví ironizovaním, ponižovaním a povýšeneckým presadzovaním „svojej pravdy“. Duch Svätý, ktorý naopak pomáha s úctou druhého počúvať, pozrieť sa na vec z jeho pohľadu. Duch Svätý, ktorého ovocím je láska. Duch Svätý, ktorý nám pomáha pochopiť, že ani v hádke sa nesmieme stať protivníkmi a súpermi, ale spoločníkmi na ceste k jednote a pravde.

Pán Ježiš nám prisľúbil, že Duch Svätý, ktorého nám v jeho mene pošle Otec, nás naučí všetko a pripomenie nám všetko, čo nám sám Ježiš povedal. Ako ináč a lepšie by sme my kresťania mali riešiť rôzne rozdielnosti v názoroch, ba aj skutočné hádky, ako odovzdaním sa v modlitbe Duchu Svätému, Duchu pravdy, jednoty a lásky? On je ten najlepší sprostredkovateľ na ceste pravdy, zmierenia, jednoty a pravého pokoja. On je tou autoritou, ktorej sa máme podriadiť.

Pár pravidiel dobrého hádania sa, osobitne môžu byť užitočné pre manželov:

  1. Keď má problém jeden, je to problém aj druhého. Musia sa oň zaujímať spolu. Nemôžem tvrdiť: „Toto nie je môj problém!“
  2. Nečakaj, že partner je čitateľom myšlienok, povedz mu jasne, o čo ti ide.
  3. Odpovedaj pravdivo a otvorene, čo si o probléme myslíš. Ale dodaj: „Môžem sa mýliť. Budem o tvojich dôvodoch uvažovať. Rozmyslime si to.“
  4. Chráň sa svojou argumentáciou toho druhého zarmútiť, zosmiešniť, ponížiť.
  5. Nie je prípustné odpovedať na výčitku inou výčitkou. Nie je prípustné reagovať urazeným mlčaním alebo zvyšovaním hlasu, krikom a hnevom.
  6. Máš právo povedať, čo si myslíš. Ale máš povinnosť pozorne počúvať, čo hovorí druhý a uvažovať, prečo si to tak myslí, aj keď sa ti to nezdá.
  7. Keď upozorňuješ druhého na chybu, hneď pripoj pochvalu dobrého. „Počuj, to si dobre povedala.“ Tým sa uvoľní napätie. Keď k tomu pripojíš vlastné chyby, pomôže vám to obom. (5x pochváľ a 2x môžeš vyčítať).
  8. Cieľom dohadovania nech je hľadanie pravdy a nie osobné víťazstvo.

Na záver by som rád predbehol pár veršov dopredu za dnešné čítanie zo Skutkov apoštolov, kde sa píše, ako sa Pavol a Barnabáš nezhodli na ďalšom postupe pri misijnej ceste, keď jeden z nich chcel Marka, ich bývalého spoločníka, vziať zo sebou a druhý bol zásadne proti tomu. Doslova sa píše, že: „došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa rozišli“.

Emeritný pápež Benedikt XVI. k tomuto dáva takýto komentár: „Aj medzi svätými existujú spory, nezhody a rozpory. Pre nás je to veľká útecha, lebo vidíme, že ani svätí nespadli z neba. Sú to ľudia ako my, aj so zložitými problémami. Svätosť nespočíva v tom, že sa nikdy nechybí ani nezhreší. Svätosť rastie v schopnosti obrátiť sa, ľutovať, v ochote začať znova a predovšetkým v schopnosti zmieriť sa a odpustiť.“