Nanebovzatie Panny Márie

Keď ideme niekoho po dlhšom čase navštíviť, zvykneme pri stretnutí aj povedať, čo máme nové, čo sme zažili.

V Evanjeliu sme počuli o návšteve Panny Márie u Alžbety. Keď Mária pozdravila Alžbetu, a povedala, čo má nové, keď jej povedala o návšteve Božieho posla, ktorý jej oznámil, že našla milosť u Boha, že sa má stať matkou sľúbeného Mesiáša – Spasiteľa a o jej rozhodnutí, aby sa tak stalo, ako jej oznámil Boží posol.

Alžbeta vtedy na to odpovedala pod vplyvom Ducha Svätého, s nadšením: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána, prichádza ku mne?“ A vyslovila jej aj blahoželanie: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Panna Mária odpovedala na toto je blahoželanie slovami: „Velebí moja duša Pána... lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“

Mária si nepripisuje zásluhy, ako by to bolo jej dielo, ale Božie. Mária reagovala na Alžbetino blahoželanie ďakovaním Pánovi: Velebí moja duša Pána...

Prečo tak Pán urobil práve cez Máriu?
Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. V čom spočívala jej poníženosť? Lebo uverila, čo jej oznámil Pán, ako to vyjadrila Alžbeta. A túto vieru Mária prejavila, keď pri zvestovaní povedala anjelovi: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Viera predpokladá pokoru, poníženosť rozumu. Nie tak ako to vidím ja, si predstavujem, myslím, ale ako Pán. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Svojou vierou umožnila konať Bohu – ktorý rešpektuje slobodnú vôľu každého človeka, lebo povedala „fiat“, Staň sa mi podľa tvojho slova.

Jej poníženosť sa prejavila aj v pokornej službe, nielen Pánovi, ale aj ľuďom. Videla, čo druhí potrebujú. Lebo po anjelovom zvestovaní, v tých dňoch ako čítame v evanjeliu sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa... do služby k svojej staršej príbuznej Alžbete, ktorá už bola v šiestom mesiaci, ako sa to dozvedela od anjela. Nebola zaujatá sebou, svojim problémom, ako bývame my, a potom si všeličo nevšimneme, nezbadáme, a preto nepomôžeme, neposlúžime. Hoci to, čo prežívala Mária pri zvestovaní a po ňom, aj vtedy bola vnímavá na potreby druhých, na vnuknutia Ducha Svätého.

A keď sa vyjadrila, že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia, tak nie preto, že urobila niečo veľké v ľudských očiach, ale tak ako Alžbeta, že uverila, čo jej oznámil Pán. Bola ponížená Pánova služobnica. Preto jej Pán „urobil veľké veci“, pre jej poníženosť ju povýšil za matku Božieho Syna Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. A ako matka, je mu podobná, najmä svojou poníženosťou.

My nosíme meno jej Syna, kresťan. Mali by sme mať aj my jej črty.

Ako sa správame, keď sa nám niečo podarí, keď sme úspešní, v štúdiu, práci, keď nám blahoželajú? Nedvíhame hlavu nad druhých? Vieme ďakovať Pánovi? A keď sa nám nedostane uznania, nechápu nás, neuznávajú? Neznechucujeme sa, nie sme urazení? Vieme prijať aj neúspech?

Vieme, že poníženosť Panny Márie spočívala v jej viere v to, čo jej oznámil Pán. Aký máme vzťah k Božiemu slovu, veríme, čo nám Pán oznamuje svojím slovom, Božím slovom? Alebo nám chýba pokora, poníženosť rozumu. Len ako to ja vidím, chápem, nepotrebujem sa objektivizovať, či nám nechýba, „čo povieš na to“?

A čo sa týka ochoty a schopnosti poslúžiť druhým v tom, čo potrebujú, ako sme už spomenuli, nie sme príliš zaujatí sebou, svojimi problémami, záujmami, chuťami a preto nevidíme potreby druhých, a nemáme ochotu po-môcť, poslúžiť?

Áno, Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice, urobil jej veľké veci, povýšil ju za matku nášho Spasiteľa Ježiša Krista. A On ju tiež povýšil za sprostredkovateľku medzi ním a nami, ako sa to stalo v Káne Galilejskej, keď povedala Synovi: Nemajú vína a posluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Pán ju aj tak povýšil, že ju vzal k sebe do neba. Je našou sprostredkovateľkou, ktorá prednáša naše potreby, žiadosti Ježišovi a nám odkazuje, aby sme robili všetko čo nám jej Syn povie.

Preto sa na ňu obraciame slovami: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu našej smrti.