Zjavenie Pána rok „B“

Bratia a sestry, už v starozákonných spisoch nachádzame viaceré state ako izraelský ľud po celé stáročia s veľkou nádejou očakával príchod Mesiáša, Spasiteľa. Práve s tou vierou, že Mesiáš prinesie spásu pre každý národ pre každého človeka, čo nám potvrdzuje i prorok Izaiáš v dnešnom prvom čítaní. Žiaľ, Židia nespoznali v Ježišovi Kristovi Mesiáša a z tohto dôvodu i dnes očakávajú jeho príchod.

V dnešnom Evanjeliu podľa Matúša sme sa stali účastníkmi zjavenia Ježiša Krista celému svetu práve cez mudrcov, troch kráľov, ako ich ľudovo zvykneme nazývať. Oni nepochádzali zo židovského národa a preto ani nepoznali prorocké predpovede o Mesiášovi a nemali predstavu, kto bude tým vykupiteľom pre celý svet. Boli mudrcmi, to znamená, že rozmýšľali. Podľa skromného opisu z Evanjelia sa dozvedáme, že na nočnej oblohe uvideli nezvyčajný úkaz, zvláštnu žiarivú hviezdu. Sväté Písmo nám nepodáva vedeckú správu, či to bola kométa, či nejaké zvláštne postavenie planét Merkúra, Jupitera a Marsu. Oni videli čosi na hviezdnej oblohe, čo tam predtým nebolo a to ich vyrušilo a začali rozmýšľať, čo to asi znamená. V tomto sa líšili od ostatných ľudí, ktorí tiež videli niečo nové na oblohe, no nevyrušilo ich to. A toto je bratia a sestry pre nás prvé zastavenie. Keď vidím nové veci okolo seba, nejaký pohyb, nejaké znamenie, ako reagujem? Zastavím sa, spomalím, začnem rozmýšľať a pýtať sa, čo mi Boh chce tým povedať, čo mi chce ukázať, kde sa s ním môžem stretnúť?

Odmenou pre mudrcov, za ich trpezlivosť, húževnatosť a vytrvalosť na ceste bolo, že sa stretli s malým Ježišom, Spasiteľom. No skôr ako sa s ním stretli, vstúpili do hlavného mesta Jeruzalema a išli priamo ku kráľovi Herodesovi, veď tak predpokladali, že novonarodeného kráľa treba hľadať na kráľovskom dvore. Áno, hľadali kráľa, tak sa i pýtali: „Kde je novonarodený židovský kráľ?“ Vtedy kráľ Herodes, ktorý hneď vytušil ohrozenie svojho postavenia, pýta si od zákonníkov informácie o Mesiášovi. No kto tu hovoril o Mesiášovi? Mudrci spomínali novonarodeného kráľa, nehovorili nič o Mesiášovi. Skutočnosť, že spomenutie židovského kráľa si dávali hneď do súvisu aj Herodes, aj veľkňazi, či zákonníci svedčí o tom, že v tých časoch naozaj Izrael veľmi očakával príchod Mesiáša. No pripomeňme si, že to nebolo z duchovného hľadiska, ale z politického. Židia túžili po oslobodení z pod rímskeho jarma a ich nádeje sa spájali s pojmom Mesiáš, že to bude on, kto im zaistí samostatnosť, kto ich vyslobodí, teda vykúpi. Mudrci z východu našťastie nemali takéto predstavy, oni preto prišli, aby sa s ním stretli, poklonili sa mu a odovzdali dary, čím prejavia svoju vieru, že Ježiš nebude len kráľom pre židov, ale pre každého človeka.

A tu bratia a sestry, je pre nás druhé zastavenie a zamyslenie sa, z akého dôvodu ja hľadám Ježiša Krista? Pre Herodesa to bol rival, ktorého sa potreboval zbaviť. Pre židov politický kráľ, ktorý ich mal zjednotiť a oslobodiť od Rimanov. Pre chorých bol uzdravovateľ, pre hladných sýtiteľ, pre Judáša človek, ktorého keď predá, bude mať z neho zisk. Prečo ja hľadám Ježiša? Čo od neho čakám? Opäť sa zahľaďme na mudrcov, oni nečakali nejaký zisk od Ježiša, tešili sa z jeho prítomnosti, neľutovali námahu dlhej cesty, prekážok, ktoré zdolali, mali radosť, že sa mu mohli pokloniť a dať mu svoje dary.

Toto je cieľ nášho života pozemského i nebeského, klaňať sa Pánovi, chváliť Ho, ďakovať Mu, oslavovať Ho. A prinášať dary. Aké? Seba samého. Amen