14. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Milí bratia a sestry!
V prvom čítaní sme počuli o tom, ako Pán posiela proroka Ezechiela k Izraelskému ľudu. Je dobré vedieť, kde bol v tom čase vyvolený národ. Nebol doma. Mnohí Židia boli deportovaní do Babylónie, kde sa usadili pri eufratskom kanáli Kebar v osade Tel Abíb. Vyvolený národ sa dostal do zajatia. Prečo? Pre hriech. Prorok Ezechiel pochopil, že hlavný dôvod, prečo sa Pánova sláva vzdialila z chrámu a z Jeruzalema bol hriech, najmä hriech modlárstva, ktorému sa spolu s nemravnými výstrednosťami Izrael oddal na každom vŕšku a pod každým stromom. Ľud zaviedol modloslužbu ešte aj do chrámu, poškvrnil svätyňu, obracal sa tak na iné božstvá a prijali modly do svojho srdca. Prorok nazýva tieto „ohavnosti“, neverou, smilstvom a prostitúciou. Nakoniec sme počuli, ako sa Pán vyjadril o svojom ľude: “Syn človeka, ja ťa posielam k Izraelským synom, k odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. A oni, či ťa počúvnu alebo odmietnu – lebo je to odbojný dom – nech vedia, že bol uprostred nich prorok.“

V podobnej situácii sa nachádzal aj Pán Ježiš, ktorý nebol iba jeden z prorokov, ale je Boží Syn, náš Vykupiteľ. Bol poslaný k Izraelskému ľudu, ktorý sa tentokrát nachádzal v rímskom područí. Ježiš so svojím poslaním začal v synagóge, vo svojom rodnom mestečku Nazaret. A výsledok? Počuli sme: „Čudoval sa ich nevere.“

Milí bratia a sestry, prorok Ezechiel a Ježiš, Boží Syn boli poslaní, aby oznámili Otcov plán spásy, na záchranu Izraelského ľudu, oslobodenie predovšetkým z područia hriechu. Hriech bol hlavnou príčinou nedobrého stavu v národe, ale aj dôvodom nie šťastného života. A o čo šlo nášmu Stvoriteľovi? Aby sa človek spamätal, uvedomil si, že pre svoju osobnú neveru sa dostal do nedobrej situácie. Nebeský Otec mal vždy záujem o každého člo- veka. Nechcel jeho smrť a nešťastie. Vždy mu ide o život a šťastie, ale hlavne o večné šťastie.

Dnes sme sa dvakrát presvedčili o záujme Boha o človeka. Aká bola reakcia, tiež vieme.

Dnes sme tu my a Pán má podobne aj o nás záujem. Chce, aby sme boli šťastní nielen na zemi, ale aj vo večnosti. Poslal nám počas nášho života už mnohých prorokov, podobných Ezechielovi, ktorí nás napomínali a povzbudzovali. Poslal nám rôzne životné situácie, okolnosti a môžeme povedať, že aj dnešná doba, ktorá nie je ľahká, nás presviedča, že tu nie je niečo v poriadku. Nakoniec môžeme povedať, že aj k nám prichádza Ježiš, ako prišiel do Nazaretu. Čo o nás povie? Odpoveď si dajme sami... Ale verme, že všetko, čo pre nás robí Ježiš, je pre našu záchranu. A ak máme štipku živej viery, pochopíme, že žiaden, ani ten najmenší hriech nemôže byť v mojom osobnom živote. Prečo? Urážali by sme nášho Pána Boha, ktorý nás nadovšetko miluje a ktorý nám už mnoho krát povedal, ako nám škodí hriech. Mnohí nám to už potvrdili, keď na vlastnej koži pocítili, ako im poškodil hriech: zničil zdravie, rozbil rodinné šťastie a priviedol obrovské katastrofy aj prírodné... Buďme múdri, pokorní a pochopíme, v čom spočíva skutočný elixír šťastia nášho života i celého sveta.