Nanebovzatie Panny Márie

Brat, sestra!
Keď sledujeme počas týchto covidových časov aspoň zbežne cirkevné dianie na Slovensku, či v zahraničí, iste sme si všimli určitý nárast mariánskej zbožnosti. Napríklad vzrast obľúbenosti modlitby ruženca súkromne, spoločne v rodinách a komunitách. A to aj cez jeho častejšiu modlitbu vo svetových mariánskych svätyniach v rámci „Modlitbového maratónu v mesiaci máji za ukončenie pandémie“. Toto posledné je z iniciatívy Sv. Otca Františka.

Je to pochopiteľné. Veď aj v podobných, ťažkých časoch minulosti, či to boli morové alebo cholerové rany, vojny a podobne, história potvrdzuje túto, dalo by sa povedať Mariánsku pečať. Napr. je veľmi vhodné si všimnúť zaujímavý počet ďakovných tzv. „morových stĺpov“ na niektorých námestiach slovenských miest. Kde jeden z hlavných motívov je vytesaná, víťazne stojaca postava Matky Božej... (Napr. na Hlavnom námestí v Novom Meste nad Váhom).

Spomínaný jav nárastu mariánskej zbožnosti možno pozorovať aj cez niektorých členov protestantských spoločenstiev, ba dokonca i v moslimskom svete. Na potvrdenie je vhodné uviesť z: TK KBS - „Súhrn zahraničných správ“ zo dňa 12.5. t. r:

„Bazilika Lalla Myriam, kde Matku vzývajú kresťania aj moslimovia“.

Ide o hlavné mesto Alžírska – „Alžír“, nad ktorým je vo výške, nad morom postavená táto bazilika, v Afrike dôverne označovaná „Matka Afriky“. Spravujú ju tzv. bieli otcovia, t. j. „Spoločnosť misionárov Afriky“. Potvrdzujú: „Matka Afriky je (tu) matkou všetkých. Vzývajú ju nielen kresťania, ale aj moslimovia, najmä ženy, ktoré k Panne majú výnimočnú úctu.“

Brat, sestra!
Po tomto aktuálnom úvode, zo spravodlivosti sa nám treba dnes zahľadieť na presvätú Pannu a Matku cez zorný uhol jej dnešnej slávnosti – ako Nanebovzatú.

Jednotlivé časti počutého Božieho slova nám v tom dôverne pomáhajú...

1. čít.: Zjav. ap. Jána: Jeho videnia sa vzťahujú na prenasledovanie Cirkvi počas budúcich dejín, ale aj na jej konečné víťazstvo. Žena stelesňuje Matku Mesiáša.

Žalm 45 je síce prorockým spevom svadby veľkého kráľa – Mesiáša s nevšednou nevestou Cirkvou, ale výber tejto state na dnešnú slávnosť, je vlastne poctou aj Márii.

2. čít. 1 Kor Výberom tohto čítania Cirkev poukazuje nielen na konečné víťazstvo Krista, ale i jeho verných, zvlášť tej najvernejšej – Jeho Matky.

A nakoniec Evanjelista Lukáš v podstate nepriamo potvrdzuje, že ľudská i veriaca veľkosť Márie, aj za ktorú bola nanebovzatá, – si to vlastne „vyslúžila“. Napríklad jej vklad do návštevy príbuznej Alžbete ju vzhľadom k okolnostiam, stál dosť veľa.

Brat, sestra!
Vieme, že my už nebudeme nanebovzatí. Ale po našom skončení pozemskej púte bude uplatnená, dnešnou rečou iná Božia „logistika“. Usilujme sa však, ako môžeme, emancipovať od hriešnych spôsobov prarodičov Adama a Evy. Hľaďme preto čím zreteľnejšie cez patričné prostriedky duchovnej premeny, hlavne Božie slovo, na Krista a jeho Matku. Spolupracujme s nimi čoraz užšie. I s našimi blížnymi. Najmä dobrým príkladom života.

Je nutné si však uvedomovať, že pravá Mariánska úcta sa denne snaží hľadať a plniť Božiu vôľu. Samotná modlitba, akokoľvek milá a dlhá, by bez tohto úsilia nebola dostatočná. Ale ani výsledková.

Z mojich rokov kňazského pôsobenia nasledovným podelením sa, potvrdzujem zásah Krista cez úmysel sv. omše a na príhovor jeho Matky:

Šlo vtedy o inú slávnosť – jej Nepoškvrneného Počatia a to 8.dec. 1991 vo farnosti Hronské Kosihy, (okr. Levice). Matka dvojičiek – chlapca a dievčaťa, ktoré priviedla na svet šesť dní predtým (2.dec.) následkom zdravotných komplikácií sa ocitla v priamom nebezpečenstva života...!

Zachraňovali ju v okresnej nemocnici. V spomínaného 8. dec. mi jej svokra telefonovala a poprosila o sv. omšu za túto jej nevestu. Ochotne som teda pozmenil úmysel večernej sv. omše na: „Za Božiu pomoc pre ťažko chorú matku.“
Keď mi na druhý deň spomínaná svokra s radosťou oznamovala, že nastal zvrat k dobrému a nevesta je už mimo ohrozenia života, opýtal som sa jej: „V akom čase sa tak stalo?“ Povedala konkrétny čas. Keď som si to hneď porovnal s časom slúženia sv. omše, presne sa to prepojilo...

Pýta sa doplniť nasledovnú poznámku: Mladá matka s rodinou mala trvalé bydlisko mimo spomínanej farnosti. Dozvedel som sa hodnoverne, že v čase spomínaného ohrozenia života jej otec kľačal doma pred sochou Panny Márie a veľmi úprimne prosil za dcéru. (Predtým dlhodobo nie veľmi praktizoval svoju kresťansko-katolícku vieru...).