16. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Dnešné prvé čítanie je z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš pochádzal z kňazského rodu. Pán ho povolal za proroka už v mladosti. Prorok Jeremiáš účinkoval v najťažšom období izraelských dejín. Keď ho chceli v rodnom meste zabiť, odišiel do Jeruzalema. Ale ani v Jeruzaleme sa Jeremiáš nevyhol utrpeniu. Vyzýval ľudí na obrátenie a predpovedal skazu Jeruzalema.

Mnohí poprední mužovia rozhodli, že ho potrestajú smrťou za to, že prorokoval spustošenie svätého mesta. Za panovania kráľa Sedekiáša napadol Judsko babylonský kráľ Nabuchodonozor. Dobyl Jeruzalem, chrám spustošil, mesto zničil a ľud odviedol do babylonského zajatia. Kráľovi Sedekiášovi vylúpili oči a v okovách ho odviedli do Babylónie. Babylonské zajatie bolo Božím trestom, ktorý prišiel na národ za hriechy nevery a porušovania svätej zmluvy. Boh celému národu ukázal, že je spravodlivý a neponechá bez trestu neprávosti ľudí. Ale ani počas Babylonského zajatia Pán Boh nezanevrel na svoj ľud. Ústami prorokov vlieval zvyšku vyvoleného národa nádej na návrat. Prorok Jeremiáš bol práve vo väzení, keď Babylončania napadli Jeruzalem. Babylončania ho z väzenia vyslobodili.

Zo zvyškami obyvateľstva zostal Jeremiáš bývať v Judsku. Chcel byť dobrým pastierom zvyšku skrúšeného národa. Preto neskôr odišiel s ľudom aj do Egypta pre nepokoj v krajine. Jeremiáš zhromaždil zvyšky svojho národa. Dodával im nádej a silu v lepší zajtrajšok. Pán Boh ich neopustí, ak si ho budú uctievať a zachovávať jeho prikázania. On bol tým dobrým pastierom, ktorého im Boh poslal. Preto nám liturgické čítania na dnešnú nedeľu ponúkajú 23 žalm Pán je môj pastier. A je či nie je?

Mám aj ja takého Jeremiáša, ktorý ma upozorní, ktorý ma upozorní na nebezpečenstvá, ktoré číhajú na moju dušu. A či sa už nachádzam vari aj v zajatí akéhosi hriechu?

Keď ty, Ježiš, budeš so mnou, nebudem sa musieť báť. A presne v tomto sú nám príkladom aj apoštoli. Aj oni mali svojho pastiera, ktorým bol sám Pán. V evanjeliu sa hovorí: "Lebo stále prichádzalo i odchádzalo mnoho ľudí..." Aké by bolo šťastie, keby aj v našich dňoch sa situácia z evanjelia opakovala. Keby boli služobníci slova obklopení zástupmi ľudu a nemali čas starať sa o svoje telo. Dodáva Béda v svojom patristickom komentári. Keď Pán Ježiš vystúpil z loďky, bol si vedomý veľkého zástupu ľudí. Teda stádo oviec má mať svojho pastiera. Mojžiš ustanovuje svojho nástupcu Jozueho s poverením starať sa o Izrael. Ježiš zjavuje sám seba ako pastiera na konci časov, ktorý zostavuje eschatologický Boží ľud. Skutočne nasýtiť zástupy znamená ukázať im cestu pravdy. Preto Pán Ježiš prijíma unavených a dáva silu preťaženým. Zľutoval sa nad nimi... a v jeho zľutovaní je sprítomnené Božie zľutovanie.

Preto prosme Pána, aby sme nezlyhali v nám zverenej službe pastierov Božieho ľudu a ovce vždy mali medzi sebou obetavých a milujúcich pastierov, duchovných vodcov.