Vážení návštevníci

Prijmite náš spoločný pozdrav!

Sme veľmi radi, že sme Vám mohli sprístupniť našu stránku.

Pokúsime sa tu odpovedať na niektoré Vaše predpokladané otázky.

Božím riadením Hnutie Nazaret, ktorého zakladateľom je Ján Augustín Beňo, SDB, existuje a chce byť užitočným Cirkvi v súčasnom svete. Aj preto pokračujú každoročné návštevy jeho troch zložiek – Združenie rodín Nazaret, Sekulárny inštitút Betánia a Združenie kňazov Nazaret – na Kongregácii pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Pápežskej rade pre laikov. V súčastnosti dikastérium pre laikov rodinu a život. Z týchto návštev zvykneme odchádzať povzbudení a usmernení pre budúce obdobie.

V r. 2015 patrilo popri inom medzi ich povzbudenia, aby sme oslovili slovenských otcov biskupov a informovali ich o stave troch zložiek, o našej ochote otvárať sa, meniť čo nie je správne a v súčinnosti s nimi sa aktívnejšie zapájať do duchovného úsilia na Slovensku. Tieto povzbudenia sa usilujeme plniť.

Okrem otvorenosti pred otcami biskupmi sme otvorení pre všetkých ľudí dobrej vôle i pre spoluprácu aj s inými cirkevnými spoločenstvami.

Jednou z ciest ako predstaviť súčasný život Hnutia Nazaret je aj sprístupnenie webovej stránky, na ktorej sa práve nachádzate.

Iste si dnes zreteľnejšie uvedomujeme silu Zlého, a preto aj potrebu vzájomne sa zjednocovať v ľudskej i v duchovnej oblasti. A tak mocou zhora – od Pána – spojenou s našim úsilím, zvládať zápas o Božie Kráľovstvo v nás i vo svete.

Návštevníkov našej stránky prosíme o zhovievavosť ohľadom jej technickej úrovne. Robíme to totiž do istej miery svojpomocne, a za pochodu sa učíme.

Vopred ďakujeme za pochopenie a prosíme o Vaše modlitby.

Autor: 
Jozef Vlasák