6. veľkonočná nedeľa

Drahí bratia a seatry.
V dnešnom evanjeliu počujeme prísľub Ježiša Krista: „poprosím Otca a dá vám iného Tešiteľa... Ducha pravdy“. Ježiš Kristus po svojom zmŕtvychvstaní sa zjavuje svojim učeníkom a posilňuje ich, aby sa nebáli ohlasovať radostnú zvesť vychádzajúcu z Ježišovho zmŕtvychvstania. Ježiš vie, že učeníci potrebujú niekoho, kto ich v tom posilní. Vie, že potrebujú pomoc z hora, lebo ľudská pomoc nestačí. Tak im prisľubuje Tešiteľa, Ducha pravdy. Duch dáva život, ten autentický, pravý Boží život v človeku. Ten je v apoštoloch obnovený Ježišom Kristom, ktorý nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním oslobodil od zla a dáva nám možnosť žiť v Otcovej láske. Lebo Duch pravdy je Duch Syna, ktorý povedal Tomášovi pri jeho prvom stretnutí po zmŕtvychvstaní: „ja som cesta pravda a život“ (Jn 14, 6). Tento Duch pravdy v nás začal prebývať spolu s Ježišom, ktorý prebýva v našom srdci. Sv. apoštol Ján hovorí, že prostredníctvom Ježiša sme „poznali a verili láske ktorú má Boh k nám“ (1 Jn 4, 16a). A táto láska sa u kresťana má prejaviť vo vzťahu k Bohu a k blížnemu. Pán nám dáva prikázania, aby sme sa pomocou nich orientovali a rástli v tejto láske. Preto Kristus povzbudzuje učeníkov, že ak si zachovajú tohto Ducha pravdy, neostanú sami. Neostanú sirotami. Človek ako sirota je zbavený toho, na čom mu záleží z jeho prirodzenosti. Je ako dieťa keď prišlo o svojho otca, manželka o svojho manžela, snúbenica o svojho snúbenca a naopak. Je to skúsenosť opustenosti. Je to zmätok, strata identity vymazanie toho čo človeka robí tým čím je.

Drahí B a S, povzbuďme sa príkladom apoštolov. Tí nie sú opustení ako siroty, lebo prijímajú Synovu lásku, ktorá sa v nich upevní práve na Turíce keď príjmu Ducha Svätého. Prijatím tejto lásky nachádzajú miesto u Otca. Vedomie tohto miesta ich posúva ďalej v ich živote cez skutky a slová, ktoré vidíme v prvom čítaní. Táto láska v nás sa upevňuje cez prijatie Ducha Svätého vo sviatosti birmovania. Toto je ten Tešiteľ, Duch pravdy ktorý človeka posilňuje v jeho živte. Ďakujme Kristovi za tento dar a vyprosujme si silu v uskutočňovaní lásky, ktorú chceme šíriť vo svojom okolí v ktorom žijeme. Amen

admin