Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

Slávnosť Cyrila a Metoda sa spája s volaním modlitby za náš národ: „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ Prosíme o zveľadenie duchovného dedičstva, teda o dar viery, o naplnenie života kvasom evanjelia a radosťou z vykúpenia.

To, čo nás oberá o radosť a nádej z budúcnosti je, že akosi nevidíme ovocie tohto dedičstva v našej spoločnosti, aj keď väčšina sa hlási ku kresťanstvu. Čím to je? Je azda tým, že by sme skutočne boli tak ľahostajní k duchovným veciam? Povrchný pohľad môže zvádzať k podobnému konštatovaniu. Kto však s otvoreným srdcom načúva svojím blížnym zistí, že v mnohých horí túžba po Bohu, po duchovných veciach. Tento oheň je mnohokrát ukrytý a maskovaný, akoby sme sa báli navonok prejaviť to, čo je v nás. Dôvody sú rôzne – pozostatok minulej doby, kedy za prejavy viery hrozilo prenasledovanie a šikanovanie; alebo pohodlnosť; alebo len prejav malej odvahy. Nech už je dôvod akýkoľvek, každý z nás potrebuje vedľa seba niekoho, kto by ho povzbudil, aby tento oheň viery s odvahou odhalil navonok.
Svätý apoštol Pavol s podobným úmyslom radí veriacim v Korinte: „Napokon, bratia, radujte sa zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami“ (2 Kor 13, 11).

Ak chceme niekoho obdarovať, jedným z najkrajších darov, aký môžeme dať – a celkom zadarmo – je povzbudenie. Povzbudenie je niečo, čo všetci potrebujeme a budeme to potrebovať vždy. Manžel potrebuje povzbudenie od svojej manželky. Manželka potrebuje povzbudenie od svojho manžela. Deti potrebujú neustále povzbudzovanie od svojich rodičov. Všetci potrebujeme povzbudenie od Boha. Sväté písmo čítame, aby sme sa povzbudili. Každý život potrebuje povzbudenie a tí, ktorým sa dostáva, dostávajú odvahu, ktorá vedie k úspechu. Povzbudenie dáva životu energiu a zápal. Povzbudenia nie je nikdy dosť. Pomáha ľuďom objaviť seba samých, vydať sa na správnu cestu, uskutočniť to, čo sa zdá niekedy nemožné. Problémom našej doby je, že nedokážeme používať povzbudivé slová. Kritika, slová podceňovania, výsmechu, nepravdivé slová plné zloby zničili už nejeden život. Tieto slová ešte nikomu nepomohli dostať sa z chýb svojho života. Slová povzbudenia to však dokážu. Misia Cyrila a Metoda bola spojená s hlásaním ale aj s povzbudzovaním vo viere.

Klavirista, Andor Foldes, keď oslavoval svoje sedemdesiate druhé narodeniny, spomenul dva veľké okamihy vo svojom živote, ktoré poznačili celý jeho život. Tým prvým bolo povzbudenie od otca. Keď ako sedemročný pomáhal otcovi pri práci v záhrade. Keď skončili, otec ho objal, pobozkal a poďakoval sa za pomoc. A hoci od vtedy uplynulo viac než šesťdesiat rokov, Foldes si na to spomína ako keby to bolo včera. Druhý okamih bol tiež spojený s objatím a bozkom. Keď mal šestnásť rokov, bol už veľmi dobrým klaviristom. Žil v Budapešti. Jedného dňa prišiel do mesta najuznávanejší klavirista tej doby – Emil von Sauer. Bol známy nielen svojou virtuóznou hrou, ale aj tým, že je posledným zo žijúcich žiakov Franza Liszta. Sauer chcel, aby mu Foldes niečo zahral. Foldes zahral majstrovi najťažšie skladby Bacha, Beethovena a Schumanna. Keď skončil, Sauer prišiel k nemu objal ho a pobozkal ho na čelo.
„Môj syn,“ povedal, „Keď som bol v tvojom veku, stal som sa žiakom Liszta. Po prvej hodine, ktorú som mal u neho, rovnako ma objal a pobozkal a povedal: Opatruj tento bozk – je od Beethovena. Dal mi ho, keď ma počul hrať. – Čakal som roky, aby som toto vzácne dedičstvo mohol niekomu odovzdať. Teraz cítim, že patrí tebe.“ Tieto dva bozky a objatia mali pre Foldesa veľmi veľký význam. Dá sa povedať, že výrazne ovplyvnili celý jeho život.

Každý z nás môže v dobrom ovplyvniť život mnohých ľudí okolo seba. Stačí len prestať so šomraním, aby sme mohli poukázať na krásy života. Stačí len odvaha v maličkostiach plniť Božiu vôľu, aby sme sa stali povzbudením pre druhých. Tak to dokázali svätý Cyril a Metod, ktorých dedičstvo chceme zveľaďovať a zachovávať.
Povzbudzujme sa navzájom – dobrým slovom, pochvalou, ochotnou pomocou, príkladom života. Každé jedno povzbudenie sa môže stať pre druhých štartom k novému životu s Kristom, po ktorom v hĺbke srdca túžia. Amen.