Ozveny otcových slov

Vyberáme niekoľko výrokov človeka – svätca. Sú to skratky Don Boscovho pozorovania psychologického, pedagogického a asketického.
Vybrané sú z jeho 20-zväzkového talianského životopisu. Ku každému výroku je pripojené relatívne vysvetlenie – akási ozvena, ktorú v nás vyvolalo slovo tohto moderného giganta kresťanskej lásky. Ak bude niekde ozvena slabá, tam nebude na vine ten, kto volá,
ale prostredie, v ktorom jeho hlas zaniká.

"Vyhýbajte takým divadlám, ktoré nemajú za pravidlo svätú bázeň Božiu."

Všetko má svoje pravidlá a teda má ich aj umenie, aj dramatické umenie. Prvých 10 hlavných pravidiel vieme všetci ešte z detstva: 10 Božích príkazov. Ak umenie tieto nerešpektuje, ak proti týmto hreší, má veľké nedostatky, také veľké, že pre ne prestáva byť umením.

"Kedykoľvek máme príležitosť prekaziť dajaké zlo, hoci len hmotné, využime ju a zakročme."

Ak sme dosť skromní, tak uznáme, že konať dobro znamená pre nás odstraňovať zlo, a že my vlastne len toľko dobra vykonáme, koľko zla znemožníme.

"Milovať všetkých, aby sme všetkých priviedli k Pánovi."

Ako spoznajú ľudia Boha a čo vôbec budú o ňom vedieť, ak nebudú o ňom vedieť, že je láska. A čo budú vedieť o láske, ak ju na sebe neskúsia. Dajme im teda skúsiť požehnanie tej lásky, ktorá je trpezlivá, zhovievavá, ktorá nezávidí, nikomu nepraje zle, ktorá sa nenadúva, zle nemyslí, ktorá všetko dúfa, všetko zdrží, ktorá nikdy neprestáva. Ukážme ľuďom lásku prakticky, dajme im ju ochutnať a potom im povedzme so sv. Jánom – miláčkom Pánovým: "Boh je láska" – a ľudia pôjdu za ním sami, aspoň v túžbach a to je začiatok. Boh je láska a k láske sa ľudia len skrz lásku dostanú.
Milujme teda všetkých, aby sme všetkých mohli priviesť k Pánovi.

"Milovať všetkých, aby sme všetkých priviedli k Pánovi!"

Sláva vzbudí u ľudí obdiv, bohatstvo pochlebovanie a závisť. Jedine láska má svoju vlastnú ozvenu. Láska vzbudí lásku. Ak budeme mať slávu, budú nás zobďaleč obdivovať a ak bohatstvo, budú sa nám zblízka podlizovať a hovoriť neúprimnými ústami o úprimnej oddanosti. Ak budeme mať lásku, budú sa nás pridŕžať, za nami lipnúť, budú chcieť byť stále pri nás. Veď každý rád uteká tam, kde sa láska rozdáva, alebo kde sa z lásky rozdáva. A ak my sami pôjdeme pevným krokom na vrch, ktorým je Kristus – Ad montem qui Christus est – i tam pôjdu za nami a prídu šťastne s nami k cieľu. Milujme všetkých, aby sme všetkých mohli priviesť k Pánovi.

"Láska v praxi, to je pravá výchova."

Výchova je praktická láska k Bohu a blížnemu a vychovávať znamená prakticky učiť milovať Boha a blížneho.

"Zlým priateľom voláme toho, kto akýmkoľvek spôsobom môže byť príležitosťou ku hriechu.

Podľa Don Bosca teda, kto je zlým priateľom, nemusí byť ešte zlým človekom. Podľa neho aj dobrý človek môže byť zlým priateľom. Tak sa zdá, že pod pojem zlých priateľov zahrňuje zvláštnym spôsobom osoby iného pohlavia.

"Nikdy nerušme v duši jednoduchosť viery."

Námietky vždy rania vieru jednoduchých duší. Raniť nie je ťažko, zraniť vie hocikto. Ale vyliečiť – to vie len lekár, ba aj tomu sa to vždy nepodarí.

"Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj veľkú priamosť."

Len tak budeme môcť vykonať mnoho dobra, ak budeme mať vždy a všade lásku k človekovi a vždy a všade nenávisť k jeho hriechu. Potrebujeme lásku, ktorá by získavala a nenávisť, ktorá by odstraňovala. Nenávisť bez lásky je slabosť, ale aj láska bez nenávisti je slabosť. Nuž a slabosť nikdy nesplodí silu, ktorou by sme mohli bojovať proti zlu. Treba spojiť lásku s nenávisťou. Lásku k človekovi s nenávisťou k jeho hriechu.

Stránky