Ozveny otcových slov

Vyberáme niekoľko výrokov človeka – svätca. Sú to skratky Don Boscovho pozorovania psychologického, pedagogického a asketického.
Vybrané sú z jeho 20-zväzkového talianského životopisu. Ku každému výroku je pripojené relatívne vysvetlenie – akási ozvena, ktorú v nás vyvolalo slovo tohto moderného giganta kresťanskej lásky. Ak bude niekde ozvena slabá, tam nebude na vine ten, kto volá,
ale prostredie, v ktorom jeho hlas zaniká.

"Don Bosco si prial, aby jeho chovanci konali dobro slobodne a z lásky."

Ak bude našich chovancov pohýnať k dobrým skutkom tlak, čo bude, keď dorastú a tlak vystane? Prirodzene vystanú i skutky. Chovanec musí cítiť tlak zvnútra, zo svedomia, nie zvonka.

"Prv, než ideme iných učiť, je nevyhnutne potrebné, aby sme sami mali, čo budeme iným dávať."

Ak iných učíš a dokazuješ im, že je potrebné mať čnosť a ty sám si bez nej, bezočivo si protirečíš. Slovom hovoríš áno a skutkom nie. Výsledku sa potom netreba diviť, lebo skutky viac presviedčajú ako slová.

"Učitelia a vychovávatelia, ktorí nevedia chovancom nič odpustiť, obyčajne odpustia sebe samým všetko."

Len ten, kto sa ešte neboril s vlastnými chybami, len ten nevie, ako ťažko sa ich človek i pri najlepšej vôli zbavuje. Len ten nevie iným uznať, prepáčiť a odpustiť isté pochybenia. Nie sú to obyčajne príkladní predstavení, ktorí nevedia chovancom niečo i odpustiť a prepáčiť.

"Nech predstavení milujú to, čo sa páči chlapcom a chlapci budú milovať to, čo sa páči predstaveným."

Je nemožné malému natiahnuť sa do výšky, kým veľkému je celkom prirodzené znížiť, zohnúť sa. To isté platí i v pomere medzi predstaveným a podriadeným. Zblíženie nastane a môže nastať len tak, ak sa predstavení sklonia k poddanému.

"Výchova je vec srdca."

Kto chce úspešne vychovávať, musí ovládať tri srdcia: svoje, chovancovo a Božie. Svoje, aby sa nedal strhnúť sympatiou alebo antipatiou a nesúdil potom o chovancovi nespravodlivo. Chovancovo – bez lásky niet dôvery a bez dôvery niet výchovy. Božie – bez Božej priazne, bez jeho pomoci by bola výchova stavanie na piesku.

"Na zemi pracujeme pre nebo."

Lebo vieme, že ak budeme pracovať a namáhať sa pre zem, raz všetko stratíme. Ak pre nebo, raz všetko nájdeme.

"Telo má pomáhať duši pri konaní dobra a slúžiť jej."

Telo môže niečo dobrého vykonať a byť duši na osoh len v postavení sluhu. Duša môže telu osožiť len v postavení panej.

"Robme ľahké veci, ale robme ich vytrvalo."

Murár nestavia vežu jedným gigantickým vypätím všetkých síl, ale trpezlivým prikladaním tehly ku tehle. Všetky ťarchy sú zložené z ľahkých vecí. Všetky veľkosti z nepatrných drobností. Silou skutočne veľkých a úspešných ľudí je vytrvalosť.

Stránky