Ozveny otcových slov

Vyberáme niekoľko výrokov človeka – svätca. Sú to skratky Don Boscovho pozorovania psychologického, pedagogického a asketického.
Vybrané sú z jeho 20-zväzkového talianského životopisu. Ku každému výroku je pripojené relatívne vysvetlenie – akási ozvena, ktorú v nás vyvolalo slovo tohto moderného giganta kresťanskej lásky. Ak bude niekde ozvena slabá, tam nebude na vine ten, kto volá,
ale prostredie, v ktorom jeho hlas zaniká.

"Bojovať proti Cirkvi je to isté, ako udierať päsťou na hrot klinca."

Nemôžeš udierať Cirkev bez toho, žeby si si neublížil. Qui mange de Papa, meure – Kto zahryzol do pápeža, umrie.

"Svet nenávidí kresťanov, a ak im nemôže ublížiť dnes, ublíži im zajtra."

Svet vás bude nenávidieť – predpovedal Kristus. Je pomstivý, nevie na urážky zabúdať, dobre si zapamätá toho, kto ním pohrdol. Ani si nemyslite, že už zabudol na to, keď sa nám zalieča, chváli a vábi nás. To preto, aby si nás získal, lebo aby nám mohol uškodiť, potrebuje našu lásku. Je falošný; keď ho začneme milovať, práve vtedy nám ublíži.

"Beda tomu, kto pracuje, aby ho svet chválil."

Svet je zlý, a preto, kto sa mu chce zapáčiť a kto si chce získať jeho pochvalu, nemôže zostať dobrým.

"Radosť jedného nech je radosťou aj ostatných a bolesť jedeného nech je bolesťou všetkých."

Otče, aby všetci jedno boli. Ak spoločne bývame, to nijako neznamená, že aj spoločne žijeme. Ani spoločná strecha, ani spoločný stôl nie je ešte spoločný život. Spolu žiť znamená mať spoločné radosti a mať aj spoločné žiale, lebo tieto dve veci vypĺňajú celý náš život. Nie sme jedno, ak nás nespája radosť a bolesť.

"Dobre usporiadaná práca nemôže škodiť telesnému zdraviu."

Ak niekto stene a s bolestnou hrdosťou vyznáva, že je nervove zničený, prepracovaný, zodraný, to ešte neznamená, že mnoho pracoval, ale skôr, že nerozumne, nemierne pracoval. Nemýľme si horlivosť s neumŕtveným búrliváctvom.

"Kto nevie rozkázať svojej pažravosti, je neužitočný služobník."

Len ten môže Bohu slúžiť, kto vie panovať nad sebou, kto vie plniť rozkazy vyššieho a dávať rozkazy nižšiemu.

"Pracujme, nech si ľudia hovoria, čo chcú."

Ak mnoho pracuješ, urazíš lenivých. Ak nezištne pracuješ, odsúdiš ziskuchtivých a predajných. Jedni i druhí, aby ospravedlnili seba, oboria sa na teba, ale ty len pokračuj, nedej nič na ich reči, lebo keby si chcel vyhnúť ich útokom a mať pokoj, musel by si tak nerobiť, alebo tak robiť ako oni.

"Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj veľkú priamosť."

Len tak budeme môcť vykonať mnoho dobra, ak budeme mať vždy a všade lásku k človekovi a vždy a všade nenávisť k jeho hriechu. Potrebujeme lásku, ktorá by získavala a nenávisť, ktorá by odstraňovala. Nenávisť bez lásky je slabosť, ale aj láska bez nenávisti je slabosť. Nuž a slabosť nikdy nesplodí silu, ktorou by sme mohli bojovať proti zlu. Treba spojiť lásku s nenávisťou. Lásku k človekovi s nenávisťou k jeho hriechu.

Stránky