Kázne

7. veľkonočná nedeľa rok „B“

Modliť sa za druhých. Tak to urobil Pán Ježiš, keď prosil za svojich učeníkov, aby ich Nebeský Otec ochránil pred Zlým, aby ich posvätil pravdou a aby obstáli v skúškach. Aj v prvom čítaní sme počuli, ako sa učeníci modlili. Tiež sa modlili za druhých. Konkrétne prosili Pána, aby im ukázal, kto má nahradiť zradcu Judáša.

Nanebovstúpenie Pána

Bratia a sestry, hneď na začiatku si položme otázku: Prečo sa Pán Ježiš nechal vidieť, keď odchádzal zo sveta?
Veď mohol apoštolom jednoducho povedať, že je s nimi posledný krát a zmiznúť, či odísť, ako to bolo asi pri dovtedajších zjaveniach.
Ako sa zjavil a ako ukončil zjavenie, vieme v niektorých prípadoch.

6. veľkonočná nedeľa rok „B“

V mnohých krajoch sa hovorí, že máj je lásky čas. Akiste pre nás katolíkov ide najskôr o mesiac Panny Márie, no to neprotirečí tomu prvému konceptu, lebo Panna Mária, ktorá porodila nášho Spasiteľa aj naďalej nám z neba preukazuje lásku.
Láska viac ako vysnený ideál; je programom života kresťana, podľa výzvy Pána: „Ostaňte v mojej láske“ a podľa príkazu: „Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás“, práve tak ako to dal svätý Augustín: „Miluj a rob, čo chceš!“

5. veľkonočná nedeľa rok „B“

Apoštoli rozumeli obrazu viniča. Nie len preto, že Palestína bola posiata viničom. Ale preto, že obraz viniča sa mnohokrát objavuje v Starom Zákone. A to ako symbol vyvoleného národa. Jeremiáš hovorí, že Boh zasadil vyvolený národ ako sťa vinič šľachetný. Izrael bol Božím vinohradom, ktorý mal priniesť ovocie, ktoré Boh od neho očakáva. To sa však nestalo. Vyvolený národ sa spreneveril svojmu poslaniu a preto Izaiáš lamentuje a hovorí, že Boh čakal, že zrodí hrozno, ale urodili sa len plánky. A Jeremiáš lamentuje, že ako sa len zmenil vinič spotvorený a cudzí.

Stránky