Kázne

12 nedeľa v cezročnom období "A"

Bratia a sestry, po vypočutí dnešného evanjelia môžeme mať pocit, akoby Pán Ježiš bol pomstychtivý, akoby sa chcel zlým odplácať za zlé. Hovorí, že pred svojím nebeským Otcom vyzná len toho, kto aj Jeho vyznal pred ľuďmi. Ale kto ho zaprel, toho aj On zaprie.
Na prvý pohľad – pomsta, odplata. No v skutočnosti ide o dokonalú Božiu spravodlivosť.

11. nedeľa v cezročnom období "A"

Brat, sestra!

Myslím, že tak ako mne, i Vám tu prítomným, sa mohlo vypočuté Božie slovo dnešnej nedele v mysli akosi spontánne prepojiť so živou júnovou témou v Kristovej Cirkvi: Kňazské povolania... Áno, je to tak.

Niet sporu, že táto téma je živá. Nielen na Slovensku. Každý úprimný kresťan katolík túži, aby bol dostatok týchto povolaní, ale aj ich kvalita. Je ale otázka, či tú úprimnosť dokazuje aj patričným pričinením sa v tejto oblasti.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

„Hľa tajomstvo viery“ – zvolá kňaz pri každej svätej omši po premenení. Bratia a sestry, dnešný sviatok si osobitne pripomíname toto tajomstvo Kristovho tela a Kristovej krvi, ktoré nám zveril pri Poslednej večeri. Toto tajomstvo nám zveril vtedy, keď sa rozhodol obetovať svoj život ako výkupné za naše hriechy a zároveň chcel zostať s nami na našej pozemskej púti.

Najsvätejšie telo a krv Kristova prítomné pod spôsobmi chleba a vína. Skutočná reálna prítomnosť Ježiša medzi nami a zároveň tajomstvo našej viery.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Bratia a sestry, čo je našou prvou životnou úlohou? Naučiť sa chodiť, jesť, rásť, vzdelávať sa, tvoriť vzťahy, založiť si rodinu...?

Áno to všetko je potrebné, ale najpotrebnejšie je čím skôr a čím viac spoznať Boha, zamilovať si ho, vytvoriť si s ním vzťah ako základ pre všetky vzťahy, ako základ pre všetky práce a snaženia, ak chcem, aby boli múdre, cieľavedomé, dobré a nakoniec večné. Kto sa nenaučí a nepochopí, načo má rozum, vôľu a duchovné schopnosti, a nenaučí sa ich správne používať, nakoniec môže o všetko prísť.

A tu sme pri prvej otázke: Kto je Boh?

7. veľkonočná nedeľa

„Otče, ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi zveril...“

Bratia a sestry, vo štvrtok sme slávili Nanebovstúpenie Pána, ktorým zavŕšil svoj pozemský pobyt.
Dnešné Božie slovo zahŕňa vyslyšanie jeho modlitby, ktorú dnes znova sprítomnil. On je ten istý včera, dnes a naveky.
Apoštoli, pred ktorými sa ju modlil prvýkrát, už prijali a zachovali čo im povedal. Pre ďalšie prijímanie a zachovávanie pokračovali v jednomyseľnej modlitbe a očakávali Dar trvalého uschopnenia, aby Pán Ježiš pokračoval vo svojej Cirkvi v zachraňujúcom diele.

Stránky