Kázne

3. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Moc Božieho slova

Úvodné poznámky: Už druhý rok slávime 3. cezročnú nedeľu ako Nedeľu Božieho slova. (Svätý Otec František tak ustanovil v apoštolskom liste Aperuit illis 30. septembra 2019, v deň spomienky sv. Hieronyma, veľkého učiteľa Cirkvi).

Táto nedeľa je súčasťou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, a pomáha nám budovať a obnovovať jednotu v našich spoločenstvách a medzi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami nie na svetských princípoch, ale na jedinom správnom základe, ktorým je Božie slovo.

Krst Krista Pána rok „B“

"V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne." (Mk 1,9)

A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."(Mk 1, 11)

Bratia a sestry, slávime Krst Pána. Ježiš sa pre nás stal človekom, prichádza na svet, aby nás vykúpil. Ján ho pokrstil v Jordáne. Ježiš bol a je milovaným Božím Synom. Tento hlas zaznel z neba pri jeho krste.

Zjavenie Pána rok „B“

Bratia a sestry, už v starozákonných spisoch nachádzame viaceré state ako izraelský ľud po celé stáročia s veľkou nádejou očakával príchod Mesiáša, Spasiteľa. Práve s tou vierou, že Mesiáš prinesie spásu pre každý národ pre každého človeka, čo nám potvrdzuje i prorok Izaiáš v dnešnom prvom čítaní. Žiaľ, Židia nespoznali v Ježišovi Kristovi Mesiáša a z tohto dôvodu i dnes očakávajú jeho príchod.

Panny Márie Bohorodičky rok „B“

Drahí bratia a sestry, pred časom som bol na výlete s mladými na chate. Keď sme sa rozchádzali a podávali si ruky na rozlúčku, chalan, ktorý šoféroval mi povedal: Prosil by som ešte o požehnanie na cestu. Samozrejme, že som ochotne vyhovel. Keď som nad tým tak spätne uvažoval, bol som vďačný za tohto chlapca, ktorý upriamil pozornosť na Božie požehnanie. Na druhej strane, ako málo dnes už ľuďom záleží na Božom požehnaní. Asi preto som bol taký prekvapený jeho požiadavkou.

Stránky